Forskrivning av avhengighetsskapende legemidler til eldre (avsluttet)

Kan kvaliteten på forskrivning av avhengighetsskapende legemidler til eldre i allmennpraksis forbedres?

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Forskrivning av vanedannende medikamenter til eldre har negative konsekvenser både for den enkelte pasient, for pårørende og for samfunnet. Å endre forskrivningspraksis i tråd med faglige retningslinjer kan være vanskelig. Vi håper at vi gjennom å se på legers forskrivningspraksis og analyse av KTV-metodens langtidseffekter kan utvikle ny kunnskap som kan bidra til en mer rasjonell forskrivningspraksis av avhengighetsskapende legemidler til eldre.

Mål

Med dette prosjektet vil vi se på allmennlegers behov for og erfaringer med å endre egen forskrivning av vanedannende legemidler til eldre. Dette undersøkes blant annet ved å kartlegge kontaktformene mellom lege og pasient ved slike forskrivninger (direkte kontakt- ordinær kontorkonsultasjon og hjemmebesøk, og indirekte kontakt- telefonkontakt, enkelt oppmøte, reseptforespørsel fra hjemme-sykepleie mv), samt forskrivningsmengde, - hyppighet og forekomst av samtidig forskrivning av flere vanedannende legemidler. Videre vil vi kartlegge allmennlegers erfaringer med slike forskrivninger til eldre pasienter gjennom analyse av fokusgruppeintervjuer gjennomført blant leger som har deltatt i KTV-prosjektet.

Vi vil også se på effektene av KTV-prosjektet på kortere og på lengre sikt for å redusere forskrivning av vanedannende legemidler til eldre pasienter i allmennpraksis.Vi vil i studien identifisere positive og negative prediktorer for endret forskrivningspraksis av disse legemidlene.

Bakgrunn

Prosjektet springer ut fra KTV-prosjektet, en stor cluster-randomisert intervensjonsstudie (KTV-1 2006-2007 og KTV-2 2008-2010) for å kvalitetesforbedre allmennlegers medikamentforskrivning innen to terapiområder: Legemidler til eldre (70 år og eldre) og antibiotika ved luftveisinfeksjoner. Base-line data fra "eldre-gruppen" før den pedagogiske intervensjonen i KTV-1 viste at bruk av langtidsvirkende benzodiazepiner var av de mest forekomne problemområdene innen forskrivninger til eldre. Forskrivning av potensielt vanedannende medikamenter til eldre er et utfordrende terapiområde i allmennpraksis.

Finansiering

Allmennmedisinsk Forskningsfond, AFE og Gidske og Petter Jacob Sørensens forskningsfond.

Start - slutt

2009 - pågående

Publikasjoner

Sundseth, Anne Cathrine; Gjelstad, Svein; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2018). General practitioners' prescriptions of benzodiazepines, Z-hypnotics and opioid analgesics for elderly patients during direct and indirect contacts. A cross-sectional, observational study.. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  36(2), s 115- 122 . doi: 10.1080/02813432.2018.1459164

Publisert 10. mai 2011 11:10 - Sist endret 19. aug. 2020 13:48