English version of this page

Brukermedvirkning i helsetjenesteforskning

Innenfor rehabilitering står brukeren helt sentralt og medvirkning er nedfelt i definisjonen av rehabilitering, men det har ikke vært tilsvarende fokus på brukermedvirkning i forskning. 

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Mål

Hensikten med prosjektet er å fremme brukerinvolvering i rehabiliteringsrettede forskningsprosjekter i Norge. Det planlegges å kartlegge ulike brukeres erfaringer og forventninger, og utarbeide en veiledende modell for brukermedvirkning i forskning. Prosjektet skal også utforme og prøve ut forslag til opplæringsprogram for brukere og forskere.

Bakgrunn

Kvalitetsvurdering av rehabiliterings- og rehabiliteringstjenesteforskning er knyttet nært opp til relevans for brukerne, og involvering av brukerne i denne type forskning vil bidra til økt kvalitet i tjenesten. Det er derfor viktig at brukere deltar i forskningsprosessen slik at at deres perspektiv blir vurdert og implementert i forskningsarbeid. 

Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester (CHARM) er et prosjekt med mål å bygge opp en sterk kompetanseplattform innenfor (re)habiliteringstjenester på tvers av helsetjenestenivåer og ulike samfunnsområder og en av målsettingene er implementering av brukernes perspektiv på ulike nivåer. Dette prosjektet er etablert for å nå det målet og er et samarbeid med ulike brukerorganisasjoner som har vært involvert i CHARM. Prosjektet tar sikte på å legge til rette for et hensiktsmessig samhandlingsrom for forskere og brukere ved å etablere et bruker-forsker forum hvor erfaringer kan deles og informasjons- og opplæringsmodeller innenfor rehabiliteringsforskningsfeltet utarbeides. 

Samarbeid

  • Funksjonshemmede felles organisasjon
  • Personskadeforbundet
  • Cerebral parese foreningen
  • Revmatikkerforbund
  • Diakonhjemmet sykehus
  • Oslo universitetssykehus

Sluttrapport fra prosjektet «Brukerrollen i (Re)habiliteringstjenesteforskning»

 

 

 

Publisert 4. mars 2016 13:54 - Sist endret 20. juni 2022 15:01