Eldre på flyttefot (avsluttet)

Overganger fra sykehus til kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Om prosjektet

Overføring av pasienter fra sykehus til kommunale helsetjenester byr ofte på betydelige koordineringsproblemer. Dette gjelder spesielt eldre pasienter.

En markant økning i antallet eldre kombinert med stadig kortere liggetid gir problemer som varig nedsatt funksjons- og helsetilstand og hyppige re-innleggelser. Det antas at det å bedre samarbeidet mellom tjenestenivåene vil kunne gi store fortjenester både når det gjelder pasienttilfredshet, kostnader og medisinsk resultat. Det er imidlertid lite forskningsbasert kunnskap relatert til karakteristikker av pasientflyt på tvers av sykehus og kommunal sektor hos eldre personer over 80 år.

Hovedfokuset for prosjektet er overføringsprosessen av eldre pasienter (80+) fra sykehus til kommunehelsetjenesten i den hensikt å avdekke faktorer som påvirker samarbeid mellom de ulike sektorene.

Mål

Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap ut fra 3 ulike innfallsvinkler:

  • En beskrivelse av pasienters og pårørendes erfaringer med prosessen
  • Et organisatorisk perspektiv med fokus på barrierer mellom tjenestenivåene
  • En kartlegging av den totale pasientflyten fra somatiske sykehus til kommunale pleie- og omsorgstjenester 

Resultater

Publikasjoner

Bakgrunn

Forskningsgruppen GEOF har hovedansvar for brukerperspektivet i prosjektet. GEOF har ansvar for innsamling, analyse og publisering av data om erfaringer med overgangen fra sykehus til kommunale pleie- og omsorgstjenester til pasienter 80 år og eldre og deres pårørende.

Datainnsamlingen har foregått ved personlig intervju av pasienter over 80 år rekrutert fra 67 kommuner og bydeler knyttet til 14 ulike sykehus. Pasientenes nærmeste pårørende er intervjuet per telefon. Materialet består av både kvantitative og kvalitative data. Datainnsamlingen er avsluttet og materialet omfatter 330 utskrivelser dekket gjennom i overkant av 500 intervjuer totalt.

I tillegg er det utført oppfølgingsintervjuer med i underkant av 20 pårørende 1-2 år etter første intervju. Arbeid med analyse og publisering av data om pasientenes erfaringer er igangsatt.

Delprosjekter

Finansiering

  • Norsk Forskningsråd (NFR)

Samarbeid

  • Høgskolen på Gjøvik (HiG)
  • Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
  • SINTEF Helse

Prosjektstart og sluttdato

2006-2011

Publisert 1. mars 2011 14:39 - Sist endret 30. juli 2012 14:05

Kontakt

Christina Foss

Prosjektleder:

Tor Inge Romøren (HiG, NOVA)

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere