English version of this page

Effekt av Hiprex-mangel – en avbrutt tidsserie-analyse

Formålet med dette prosjektet er å se på om mangelen på Hiprex i 2019 –  et urinveisantiseptikum som brukes forebyggende mot gjentagende urinveisinfeksjoneret –  førte til en økning av forskrivning av urinveisantibiotika. 

Om prosjektet

Vi ønsker å undersøke hvorvidt mangelen på Hiprex førte til en økning av forskrivning av urinveisantibiotika. Vi ønsker også å se på hvor mange av deltakerene som startet opp med Hiprex når det igjen var å få tak i på apoteket, og om reoppstart av Hiprex førte til en redusjon av forskrivning av urinveisantibiotika i perioden etter mangelen.

Metode

Vi vil innhente data for antibiotikaforskrivninger fra reseptregisteret for alle menn og kvinner over 18 år som stod på Hiprex i perioden 01.01.2015 til 30.04.2020. Vi vil foreta en avbrutt tidsserieanalyse med to intervensjoner. Intervensjon 1 vil være legemiddelmangelen på Hiprex, intervensjon 2 vil være reoppstart av Hiprex etter legemiddelmangelen. Vi vil måle antall forskrivninger av urinveisantibiotika i den aktuelle perioden som primært utkommemål. Forskrivning av luftveisantibiotika vil fungere som kontrollserier. Vi vil også innhente data for denne pasientgruppen om forbruk av medisiner for tilstander som påvirker risiko for residiverende UVI som diabetesmedikasjon, østrogener, midler mot overaktiv blære og inkontinens og midler mot forstørret prostata.

Bakgrunn

I 2019 hadde vi i Norge en nasjonal legemiddelmangel på Hiprex fra jan-19 til mai-19. Hiprex er et urinveisantiseptikum som brukes forebyggende mot residiverende urinveisinfeksjoner. Til tross for utbredt bruk i Norge gjennom mange år, så eksisterer det per i dag begrenset evidens for den forebyggende effekten av dette medikamentet.

Antibiotikaresistens er et økende globalt helseproblem. Det er viktig å kartlegge potensielle forebyggende behandlingsalternativer som ikke er resistensdrivende. En effektiv forebyggende behandling for residiverende urnveisinfeksjoner kan føre til redusert bruk av urinveisantibiotika og dermed bidra til å bremse resistensutikling hos urinveismikrober.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd (NFR).

Start - Slutt

Prosjektet startet opp i april 2020 og varer ut 2025. 

 

Publisert 22. mai 2020 10:03 - Sist endret 29. mai 2020 09:34