Kunnskapstranslasjoner i innføringen av mindfulness i norsk helsevesen

Dette forskningsprosjektet vil undersøke hvilke kunnskapstranslasjoner som har funnet sted i forbindelse med at mindfulness har blitt tatt i bruk i norsk helsevesen.

I løpet av de 10 siste årene har mindfulnessbaserte intervensjoner stadig mer blitt tatt i bruk i norsk offentlig helsevesen. Foto: colourbox

Om prosjektet

Effektiv kunnskapsoverføring er en forutsetning for gode helsetjenester. Hvilke metoder som tas i bruk i helsevesenet, kan ha stor betydning både på individ- og systemnivå. Jevnlig uttrykkes bekymring for at helsetjenester ikke i tilstrekkelig grad er basert på forskningsbasert kunnskap. Det er problematisk både at det tar for lang tid før dokumenterte tiltak iverksettes og at entusiastisk helsepersonell tar i bruk nye metoder som ikke er godt nok evaluert.

Mye av forskningen på implementeringsprosesser viser at implementering av kunnskap ofte er vanskelig å få gjennomført. Av og til ser man imidlertid eksempler på at ulike fagmiljøer tar i bruk nye metoder overraskende fort, og også dette er prosesser som fortjener forskningsmessig oppmerksomhet.

Innføringen av mindfulnessbaserte intervensjoner i norsk offentlig helsevesen de siste ti årene, er et eksempel på prosesser av den sistnevnte typen, og i dette prosjektet vil det derfor bli sett nærmere på hva som kan ha muliggjort innføringen av mindfulness.

Mål

På et prinsipielt nivå har prosjektet som mål å bidra til økt forståelse av hva som kan bidra til at nye metoder tas i bruk – enten de blir aktivt og systematisk forsøkt implementert, eller metodene mer tilfeldig blir fanget opp i ulike fagmiljøer og tatt i bruk uten at det foreligger en sentral konsensus om at så bør gjøres. Følgende tre hovedspørsmål søkes besvart:

  1. Hva skjedde da mindfulness ble tatt i bruk i offentlig helsevesen i Norge?
  2. Hvilke kunnskapstranslasjoner fant sted i den forbindelse?
  3. Hvilken økt forståelse av kunnskapstranslasjoner kan dette caset gi oss?

Bakgrunn

Innføringen av mindfulness i norsk offentlig helsevesen vil bli studert som et case.  Det vil bli benyttet ulike former for kvalitative metoder. Metodene som planlegges brukt i prosjektet er alminnelig historisk metode med vekt på kildekritikk, tekstanalyse, intervju med nøkkelinformanter samt observasjon.

Som første ledd i analysen vil det bli forsøkt å få en oversikt over «hva skjedde» da mindfulness ble tatt i bruk i det offentlige helsevesenet. I denne sammenhengen vil alminnelig historisk metode bli benyttet. Videre planlegges at følgende to analytiske perspektiver skal stå sentralt i analysen: intertekstualitet og retorisk analyse

Finansiering

  • UiO

Start – slutt

November 2014 -

Publisert 16. des. 2014 12:39 - Sist endret 30. aug. 2022 10:57