English version of this page

Kunnskapsoversettelse i helseutdanningen

Denne forskergruppen utforsker faktorer som hindrer eller muliggjør kunnskaps oversettelsesprosesser i helsevesenet og utvikler konsepter og modeller for å forstå, evaluere og legge til rette for slike prosesser. Videre fokuserer gruppen på å utvikle pedagogiske metoder og verktøy for å lære studenter i helsefag å bidra til kunnskapsoversettelse.

Om gruppen

Kunnskapsoversettelse (KT) handler om å transformere kunnskap fra forskning til praksis i helsevesenet. Å ta kunnskap fra forskning ut til praksis innebærer komplekse steg og involverer flere ulike nivåer i helsevesenet. Som sådan, griper effektiv KT utover en lineær 'samlebånds' forståelse av hvordan kunnskap overføres. Effektiv KT krever en forståelse av kompleksitet, systemtenkning og hvordan man kan bygge bro over "policy-praksis gapet". Slike prosesser krever kunnskap, kompetanse og ferdigheter som kan ta inn over seg hvordan komplekse helsesystemer overfører kunnskap på tvers av ulike domener og hvilke politiske faktorer som påvirker slike prosesser. I lys av dette så må KT også være oppmerksom på ulike former for agonisme og uenighet når det gjelder hvordan man best kan omsette kunnskap til kontekstspesifikk praksis.

For å forstå disse utfordringene og hvordan vi best kan oversette kunnskap fra teori til praksis, må vi forberede medisin- og helsefagstudenter på møtet med komplekse helsesystemer og komplekse helseproblemer og den påfølgende prosessen med å oversette evidensbasert kunnskap til praksis. KNOWIT gruppen fokuserer på undervisning av kunnskapsoversettelse (KT) i helsepolitikk og -praksis slik at studenter lærer hvordan KT fungerer i møtet med kompleksitet og systemtenkning. Vår forskning spenner fra teoretiske og konseptuelle analyser til empiriske studier av implementeringsprosesser. Gruppen fokuserer også på å utvikle pedagogiske verktøy og konsepter for å legge til rette for et læringsmiljø der studentene gis ferdigheter til å forholde seg kritisk til kunnskap og kunnskapsoversettelse i møte med komplekse problemstillinger og helseutfordringer.

I sin forskning og pedagogiske utvikling trekker KNOWIT på et tverrfaglig sett med teorier og konsepter, som alle fokuserer på oversettelse, kompleksitet og systemtenkning. Ved å undersøke ideer og praksiser for oversettelse i medisin og humaniora, tar vi sikte på å omforme hvordan vi ser på KT samtidig som vi etterstreber å innføre en ny form for KT som tar innover seg kompleksitet, systemtenkning, og bærekraft innenfor medisin og helsefag. Vi utvikler og utvider også forståelsen og metodene for kunnskapsoversettelse i helsevesenet ved å integrere tilnærminger fra natur- og humanvitenskapene.

Vi har et spesielt fokus på implementeringen av FNs bærekraftsmål (SDG) innenfor helsesektoren og hvordan denne prosessen kan læres bort i undervisning i medisin og helsefag. Implementeringen av bærekraftstenkning og SDG’ene innebærer en rekke prosesser der kunnskapsoversettelse er av stor betydning. Dette byr også på noen utfordringer når det gjelder kunnskapsoversettelse, inkludert spenninger mellom lokale og globale ønsker og behov, så vel som potensielle konflikter mellom miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner ved helse innenfor bærekraftsparadigmet.

Hovedmål

Utforske, gjennom studentdrevne aktiviteter, mulige motsetninger og konflikter mellom 1) globale prinsipper og verdier (f.eks. SDG’ene), 2) evidensbasert medisinsk kunnskap og 3) lokale interesser og ønsker

Utvikle pedagogiske verktøy for undervisning av KT i komplekse systemer til studenter ved å fokusere på (i) systemtenkning; (ii) kompleksitet; og (iii) agonistisk læring

Utvikle teoretiske modeller for forståelse av kunnskapsoversettelse, implementering og evidensbasert beslutningstaking og implementere disse i et pedagogisk rammeverk for medisinsk og helsefaglig utdanning

Utforske kjernekonsepter innenfor evidensbasert medisin, som oversettelse, evidens, pasientkunnskap og klinisk skjønn og hvordan disse kan utforskes via case-basert og datadrevet læring for studenter

Undersøk empirisk hvordan kunnskap utveksles horisontalt (mellom profesjoner, spesialiteter og disipliner) og vertikalt (mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, mellom akademiske institusjoner og klinikken og mellom klinikere og pasienter)

Undersøke, gjennom datadrevet læring, hvordan kunnskap utveksles gjennom tekster og dokumenter. Dette innebærer også å bruke 'korpusbaserte' metoder og involvere studenter som 'datadetektiver' på tvers av store tekstkorpus

Undersøke forholdet mellom kunnskapsledelse og ulike former for makt innen helsevesenet

Publisert 28. mai 2014 15:02 - Sist endret 18. okt. 2022 14:20