Læring og mestring ved kronisk sykdom (avsluttet)

Prosjektet skal evaluere om anerkjente instrumenter (spørreskjema) kan avdekke endring hos personer ett år etter de har deltatt på lærings- og mestringskurs  i helseinstitusjoner.

Om prosjektet

Opplæring av pasienter og pårørende er en lovpålagt oppgave for spesialisthelsetjenesten. Lærings- og mestringssentra (LMS) er etablert som bistand til sykehusets fagpersonell til å ivareta denne oppgaven. Evalueringen av LMS som ble gjennomført av SINTEF i 2005/2006 påpekte bl.a at det er behov for forskning på nytteverdien av LMS tilbudene.  Prosjektets hensikt er å undersøke om utvalgte skjemaer er egnet til å måle endring i lærings- og mestringsprosesser samt helserelatert livskvalitet. To pasientgrupper med langvarig helsesvikt med svært ulike utviklingsforløp av sykdommen ble valgt ut 1) Et progredierende forløp: personer med KOLS og 2) Et forløp med positiv forventning om endring: personer med sykelig overvekt som ønsker å oppnå vekttap gjennom behandling og endring av livsstil. LMS-tilbudene til begge grupper går over flere dager/uker.

Dette er en longitudinell studie med fem målepunkter, før kursoppstart, deretter 2 uker og 3, 6 og 12 måneder etter kursslutt. Det ble rekruttert 100 av 127 kursdeltakere med KOLS og 142 av 185 kursdeltakere med sykelig overvekt.

Mål

Å evaluere om utvalgte instrumentene er egnet til å måle resultater hos deltakere på LMS-kurs.

Resultater

Bakgrunn

Antall personer med kronisk sykdom øker i befolkningen samtidig som også levetiden for denne gruppen er lengre enn tidligere. Helsetjenestetilbudet for kronisk syke er preget av korte innleggelser og polikliniske kontakter med spesialisthelsetjenesten. Pasientene må lære mye nytt for selv å kunne takle langvarige helseproblemer, symptomer og medisinsk behandling i dagliglivet. Opplæring av pasienter og pårørende for spesialisthelsetjenesten. Lærings- og mestringssentra (LMS) er etablert som bistand til sykehusenes fagpersonell til å ivareta er den lovpålagte oppgaven om pasient- og pårørendeopplæring (PPO).  I LMS møtes fagpersonell og brukere i grupper for å samarbeide om planlegging, gjennomføring og evaluering av læringstilbud. Den grunnleggende ideologi for dette samarbeidet er basert på likeverd, alle har rett til medvirkning, og at kunnskaper fra både erfarne brukere og flerfaglig fagpersonell sidestilles og bringes inn i gruppens arbeid. Da dette prosjektet startet 2008 var det stort behov for mer kunnskap om dette feltet.

Finansiering

  • Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring
  • Oslo universitetssykehus

Prosjektstart og slutt

Høsten 2008 – desember 2012

Publisert 4. feb. 2014 15:01 - Sist endret 7. feb. 2020 15:08

Kontakt

May Solveig Fagermoen

Deltakere

  • May Solveig Fagermoen
  • Anners Lerdal
  • Tore Bonsaksen
  • Randi Andenæs
  • Hilde Eide
  • Kari Hvinden
  • Eva Bjørnsborg
Detaljert oversikt over deltakere