English version of this page

Ledernettverk som metode for tjenesteutvikling og integrering av avanserte sykepleietjenester

Denne aksjonsforskningsstudien har til hensikt å undersøke hvordan ledernettverk som metode kan bidra til å fremme tjenesteutvikling og integrering av avanserte sykepleietjenester. 

Bildet kan inneholde: mennesker, linje, diagram, illustrasjon.
Foto: Colourbox.com

Om prosjektet

Studien er en aksjonsforskningsstudie hvor ledernettverk benyttes som metode for tjenesteutvikling og integrering av avanserte sykepleietjenester i deltagernes organisasjoner. Erfarings- og kunnskapsutveksling «peer-to-peer» veiledning mellom lederne vil stå sentralt på nettverksmøtene.  Aksjonens aktører består av ledernettverksgruppen bestående av en gruppe ledere som har, eller skal få, en AKS/AGS i sin tjeneste og studiens styringsgruppe bestående av 3 deltagere. Lydopptak fra deltakernes presentasjoner og «peer-to-peer» veiledning, individuelle intervju og fokusgruppeintervju er sentrale datainnsamlingsmetoder for å undersøke hvordan læringen i nettverket bidrar til å fremme tjenesteutvikling og integrering av avanserte sykepleietjenester.

Studien er en selvstendig studie tilknyttet forskningsprosjektet Avanserte Geriatriske Sykepleiere: Yrkesrolle, funksjon og effekt og bygger videre på forskningsprosjektet New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

Professor Marit Kirkevold er hovedveileder for dette prosjektet, og Førsteamanuensis Line Kildal Bragstad er medveileder. 

Mål

Studien har til hensikt å undersøke hvordan et ledernettverk kan bidra til å utvikle et problemløsende samarbeid mellom ledere i deres arbeide med tjenesteutvikling og integrering av avanserte sykepleietjenester. 

Bakgrunn

For å styrke kompetansen i helse- og omsorgstjenesten er det etablert ulike mastergrader innen avansert klinisk sykepleie. Fra 2020 vil det etableres mastergrad i Avansert klinisk allmennsykepleie som et ledd i helsemyndighetenes strategi for å møte fremtidige utfordringer i helsetjenesten. Erfaringer fra tidligere studier viser at det å integrere nye avanserte sykepleietjenester inn i eksisterende helsetjenester kan være utfordrende. Manglende retningslinjer, utydelige funksjonsområder og lite kunnskap om rollen hos aktuelle samarbeidspartnere, kan virke hemmende for både integreringen, ressursutnyttelsen og utøvernes utvikling av deres avanserte sykepleierolle. Videre rapporterer sykepleiere med avansert klinisk kompetanse, at de opplever at de ikke får anvendt sin fulle kompetanse.  Både norske og internasjonale studier understreker at ledere kan spille en avgjørende rolle i å fremme en vellykket integrering. Samtidig fremheves det at ledere kan ha nytte av kunnskaps- og erfaringsutveksling med andre ledere som har eller skal integrere avanserte sykepleieroller i sin helsetjeneste. Ved å danne en møtearena for erfaringsutveksling og kollegaveiledning, ønsker vi å undersøke om et ledernettvek kan bidra til å støtte lederne/organisasjonene til å ta i bruk kompetansen til sykepleiere med avansert klinisk kunnskap på en effektiv måte.

Finansiering

Norsk sykepleieforbund

Samarbeid

Samarbeid med kommunene som deltagerne representerer vil stå sentralt i prosjektet. 

Start-Slutt

2019-2022

 

 

Emneord: Aksjonsforskning, ledernettverk, avansert klinisk sykepleie, avanserte sykepleietjenester
Publisert 21. jan. 2020 13:44 - Sist endret 7. feb. 2020 15:08