Avanserte Geriatriske Sykepleiere: Yrkesrolle, funksjon og effekt

Prosjektet skal undersøke yrkesrollen og funksjonen til Avanserte geriatriske sykepleiere (AGS) og hvilke forskjeller de utgjør i kommunehelsetjenesten. Forskjellene som skal undersøkes er knyttet til pasient, tjenestemodell og tjenester som tilbys pasientene.

sykepleier bruker otoskop på pasient

Foto: UiO/Øystein Horgmo

Om prosjektet

En økende andel eldre i befolkningen, stadig tidligere utskrivning fra sykehus og flere hjemmeboende eldre med komplekse og omfattende behov, gjør at det stilles større krav til tverrfaglig samarbeid og avansert kompetanse i kommunehelsetjenesten. For å møte behovet for økt kompetanse innen sykepleie er det opprettet et masterprogram på Universitetet i Oslo som utdanner AGS. Imidlertid er det en utfordring at yrkesrollen og funksjonen til AGS ikke er etablert i kommunehelsetjenesten. I samarbeid med fem utvalgte kommuner er det utviklet nye kommunale tjenestemodeller for eldre brukere, der AGS arbeider i team med andre yrkesgrupper for å tilby helsehjelp.

Mål

Prosjektets hensikt er å bidra til bedre og mer omfattende kommunale tjenester og redusere behovet for mer kostnadskrevende og spesialiserte tjenester.

Bakgrunn

Samtlige uteksaminerte AGS skal dybdeintervjus for å få rede på deres erfaringer med deres yrkesrolle og funksjon. Integrering av AGS skal undersøkes ved utsendelse av spørreskjema til AGS og aktører som er tilknyttet AGS. Tjenestemodellene i samarbeidskommunene skal undersøkes nærmere ved bruk av en multippel case studie. Effekten av den nye rollen som AGS har på pasienter og på organisatoriske resultater skal evalueres ved å innhente kvantitative og kvalitative data fra hver kommune og fra ca.180 pasienter.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under programmet PRAKSISVEL (New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders).

Samarbeid

  • Bærum kommune
  • Eidsberg kommune
  • Tvedestrand kommune
  • Nord-Odal kommune
  • Nøtterøy kommune

Start - slutt

2015 - 2019

Publisert 12. sep. 2016 14:49 - Sist endret 9. feb. 2022 12:48