Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene

Antibiotikabruken i primærhelsetjenesten kan og bør reduseres. Effektive tiltak for å oppnå dette er kostbare og vanskelige å gjennomføre bredt. I prosjektet skal vi utarbeide og prøve ut et lett gjennomførbart kvalitetsforbedringskurs for allmennleger.

Om prosjektet

Engelsk tittel: ENORM – Educational intervention in Norwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines

Antibiotikaresistens er en stor og økende trussel mot folkehelsen. All bruk av antibiotika øker risikoen for uønskede kliniske effekter av antibiotikaresistens. Antibiotika bør bare brukes når det er grunn til å tro at medisinen vil gi en viktig og positiv effekt.

Omtrent 80% av alle antibiotika i Norge er forskrevet i allmennpraksis, og studier har vist at en betydelig andel av dette brukes i tilfeller der antibiotika ikke forventes å gi noen viktig effekt. Kvalitetsforbedringsprosjekter overfor fastleger resulterer i lavere og mer hensiktsmessig forskrivning av antibiotika, men slike programmer er dyre, og så langt har de ikke blitt implementert nasjonalt.

I prosjektet ENORM (Educational intervention in Norwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines), med norsk tittel RAK (Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene) ønsker vi å utvikle og teste et kvalitetsforbedringkurs som kan bli tilbudt alle fastleger i Norge. Ideen er å lage kurset så enkelt og rimelig at det blir attraktivt både for leger og helsemyndigheter. For å oppnå dette vil vi bruke personer og enheter som allerede har en rolle og et ansvar i kampen mot antibiotikaresistens; kommuneleger, Reseptregisteret og SKIL (Senter for kvalitet i legekontor). Utarbeidelsen av kvalitetsforbedringskurset skal veiledes av resultater fra kvalitative studier blant kommuneleger og allmennleger. Kurset består av tre e-læringsmoduler og tre gruppemøter der fastlegene diskuterer egen forskrivning, basert på personlige forskrivningsrapporter.

Pr september 2016 er de kvalitative studiene og utviklingen av kvalitetsforbedringskurset godt i gang. Kurset skal testes i en randomisert, kontrollert studie. Denne studien vil starte opp i løpet av første kvartal 2017. Mer info finnes på www.riktigantibiotika.no

Finansiering

  • Personlig postdokstipend fra Forskningsrådet

Samarbeid

  • Folkehelseinstituttet

Start - slutt

2014 - 2020

 

Publisert 20. des. 2016 14:55 - Sist endret 27. aug. 2020 09:42