Fra sykdom til vitalitet (avsluttet)

Et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt som skal gi innsikt og forståelse for hvilke metoder som synes å ha best positivt utfall og virkning på rehabilitering ved Fron Rehabiliteringssenter.

Om prosjektet

Målet ved Fron rehabiliteringssenter har vært  å få brukere med muskelskjelettlidelser og sammensatte helseplager, uavhengig av ytelse, raskere tilbake til arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. Tall fra NAV Oppland forteller at utfordringene er store når det gjelder denne målgruppen. Det er en sterk økning i antall personer på attføring og rehabilitering og suksessraten er ganske lav: ca 1/3 kommer tilbake til ordinært arbeid ett år etter endt yrkesrettet attføring.

Mål

Å bidra til økt kunnskap, innsikt og forståelse for hvilke metoder som synes å ha best positive utfall og virkning på rehabilitering.

Delmål:

  1. Å gi økt innsikt og kunnskap om hvilke faktorer, prosesser, vilkår og samhandlinger som synes å være til stede for å skape gode effekter av behandlings- og rehabiliteringsopplegg på Fron rehabiliteringssenter.
  2. Å studere og beskrive behandlings- og rehabiliteringsopplegg ved Fron rehabiliteringssenter  med vekt på de faglige og organisatoriske sidene ved virksomheten.

Resultater

Resultatene er presentert som bokkapittel publisert på UNIPUB i 2011.

Bakgrunn

Fron rehabiliteringssenter har knyttet til seg Østlandsforskning og Universitetet i Oslo, med sikte på å kunne dokumentere effekten av Fron rehabiliteringssenters ulike tiltak.

Samarbeid

  • Fron rehabiliteringssenter 
  • Østlandsforskning
Publisert 1. apr. 2011 15:46 - Sist endret 4. juni 2020 12:14

Kontakt

Gunnar Tellnes

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere