Risiko i sykehus

Hensikten med studien er å utforske sammenhenger mellom risiko for fall, undernæring og trykksår, og forekomst av disse hendelsene, og samsykdommer og symptomer i et somatisk sykehus.

Mål

Vi ønsker å få kunnskap om nytteverdien av spesifikke allerede utviklede screeningsverktøy samt smertescreening hos ulike pasientgrupper og i ulike avdelinger på et somatisk sykehus. Vi har en hypotese om at vi kan øke screeningsverktøyenes treffsikkerhet (sensitivitet og spesifisitet) ved å inkludere relevante symptomer hos pasientene i screeningene.

Bakgrunn

Bakgrunnen for studien er Helsedirektetoratets pasientsikkerhetskampanje fra 2011 som oppfordret spesialisthelsetjenesten til å introdusere systematisk screening for uønskede hendelser i sykehus. Dette var ment som et tiltak for å forebygge pasientskader i sykehusene.

Data i studien inkluderer screeningsresutlater for risiko for og forekomst av fall, underernæring og trykksår, samt registrering av smerteintesitet. Fall kartlegges ved hjelp av Downton Fall Risk Index, trykksår med Bradens skala. Ernæring kartlegges ved bruk av screening for ernæringsmessig risiko (NRS 2002), og smerter med en numerisk  rangerings skala. Pasientenes sykdommer og påvirkning av andre symptomer kartlegges ved 15 utvalgte spørsmål fra Memorial Symptom Assessment Scale (distress items), og  et spørreskjema om samsykdommer.

Studien har et tverrsnitts-design og består av en kvalitetssikringsdel og en forskningsdel.. Inneliggende pasienter over 18 år på Lovisenberg Diakonale Sykehus’ somatisk avdelinger screenes ved 10 tidspunkt i perioden høsten 2012 til våren 2014. Alle samtykkekompetente som samtykker deltar i forskningsstudinen besvarer spørreskjemaene om samsykdommer og symptomer.

Finansiering

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Høgskole

Prosjektstart og slutt

Høsten 2012 – høsten 2016

 

Publisert 21. mars 2014 15:48 - Sist endret 4. juli 2014 10:03

Kontakt

Deltakere

 • Anners Lerdal
 • Tove Granheim, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Eirin Ludvigsen, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Johanne Alhaug,Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Tone Maren Berge,Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Line Wangsvik Sigurdsen,Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Ellen Alvin,Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Reidun Grimsbø,Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Heidi Irene Hammerstad,Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Randi Ringseth,Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Liv Kristoffersen,Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Tove Elisabeth M Børsting,Lovisenberg diakonale høgskole
 • Christine Tvedt,Lovisenberg diakonale høgskole
Detaljert oversikt over deltakere