Bakgrunn for prosjektet

Noen områder av Groruddalen har lenge hatt store levekårsutfordringer. Bydelene har de siste årene gjennomgått raske demografiske endringer. Dette stiller fastlegene, men også helsestasjonene og det befolkningsrettede folkehelsearbeidet overfor nye utfordringer. Nasjonale faglige retningslinjer som helsepersonell skal støtte seg til, er ofte ikke tilpasset etniske minoriteters helseproblemer og behov.

Samtidig viser stadig mer forskning at grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. Derfor er det viktig å forsterke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i tidlige livsfaser for å redusere senere helseproblemer og sosiale helseforskjeller.

Dette samhandlingsprosjektet ble initiert av fastlege og forsker Anne Karen Jenum og bydelsoverlege Johan Torper for å utvikle nye arbeidsmetoder og bedre kvaliteten i helsetjenesten til gravide og deres barn i pakt med dagens helseutfordringer.

Publisert 2. feb. 2012 12:06 - Sist endret 23. aug. 2019 14:02