English version of this page

Verdsetting av livsforlengelser (avsluttet)

Medisinske nyvinninger gir oss behandlinger mot kroniske sykdomsprosesser som gir levetidsforlengelser som er mindre enn ett år. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om folk har en nedre grense for hva intervensjon de synes er verdt å bruke penger på, og hvor denne grensen eventuelt ligger.

Om prosjektet

I økonomisk evaluering blir det vanligvis antatt at nytten av en livsforlengende intervensjon øker proporsjonalt med livsforlengelsen så lenge det er tatt høyde for tidspreferanser (diskontering). I rapporten ”Vurderinger omkring nye verdsettingsstudier: Vurdering av mulighetene for å koble VSL og QALYs i verdsetting av liv og helse” på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i 2005, konkluderte Jan Abel Olsen og Ivar Sønbø Kristiansen at det ikke finnes godt empirisk grunnlag for denne antagelsen.

Tvert imot tyder det lille som finnes av empiriske studier på at det kan være en nedre grense for effekt under hvilken befolkningen anser effekten for å være (nærmest) verdiløs. Fordi en rekke intervensjoner mot kroniske sykdomsprosesser gir levetidsforlengelser som er mindre enn ett år, har det stor interesse å studere om det finnes en slik nedre grense for intervensjonseffekt og hvor denne grensen eventuelt ligger.

Mål

Det planlegges intervjuer av et representativt utvalg av nordmenn. Respondentene vil bli spurt om de ønsker en hypotetisk intervensjon (for eksempel et medikament) med bivirkninger og hvor mye de eventuelt er villig til å betale for denne intervensjonen. Respondentene skal randomiseres til størrelse på effekten (for eksempel 3 dager, 1 uke, 4 uker, 3 måneder, eller månederer livsforlengelse). Respondentene må avveie den effekten de blir tildelt mot enten en bivirkning av intervensjonen eller et monetært utlegg.

Bakgrunn

Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. HERO prosjekt 2006 - 2012.

Finansiering

Delfinansiert av HERO.

Samarbeid

  • Institut for Sundheds-tjenesteforskning, Odense, Danmark
  • Institutt for samfunnsmedisin, UiT

Publikasjoner

Gyrd Hansen, D., Kristiansen, I.S., 2008. Willingness-to-pay for a statistical life in the times of a pandemic. Health Econ 17:55-66.

Sønbø Kristiansen I, Halvorsen PA, Gyrd-Hansen D. Influenza pandemic: perception of risk and individual precautions in a general population. Cross sectional study. BMC Public Health. 2007; 7: 48, Published online 2007 April 2. doi: 10.1186/1471-2458-7-48.

Wisløff TF, Haaheim L, Fuglesang JE, Sjursen H, Salmen R, Brantsæter AB, Løvoll Ø, Nilsen E, Kristiansen IS. Oseltamivir (Tamiflu) for pandemic influenza- cost-effective but too expensive? Med Decision Making 26: E52, 2006.

Publisert 21. jan. 2014 16:10 - Sist endret 25. jan. 2016 10:49