Evaluering av ordningen med fastlegesykepleiere

- et tiltak for å bedre samhandlingen mellom fastleger og hjemmesykepleietjenestene i kommunene i Sør-Gudbrandsdalen. Av Geir Godager og Tor Iversen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver endringer i medikamentbruk blant pasienter som mottar hjemmesykepleie, endringer i pasientenes funksjonsnivå beskrevet ved endringer i ADL verdi, samt endringer i kommunal ressursbruk i Lillehammer kommune. Det har ikke vært mulig å evaluere om ordningen med fastlegesykepleier har medført endringer i omfang og sammensetning av hjemmetjenester, eller endringer i pasientenes og hjemmetjenestens kontakter med fastlege. Grunnen er at disse variablene ikke er registrert. Av samme grunn har det ikke vært mulig å undersøke om ordningen har medført endringer i bruk av spesialisthelsetjenester. Det er enkelte svakheter ved evalueringen som er knyttet til at ikke alle utleverte data var av en slik kvalitet som forventet. For eksempel er det mange pasienter der det ikke er registrert ADL verdier nært i tid før intervensjonen og etter 3-6 måneder. Informasjon som ble utlevert om medikamentforskrivningen, er også noe mindre detaljert enn opprinnelig planlagt.

Publisert 9. jan. 2014 11:18 - Sist endret 15. jan. 2014 09:27