Kommunenes respons på Samhandlingsreformen

Camilla Beck Olsen og Terje P. Hagen, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

HELED skriftserie 2015:1

Sammendrag

Bakgrunn og formål: Kommunene fikk utvidet ansvar for forebygging, diagnostikk, behandling og habilitering/rehabilitering i forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen fra 2012. Vi analyserer kommunenes respons på Samhandlingsreformen målt ved endringer i kommunenes brutto driftsutgifter til helse- og omsorgsformål, plasser i institusjoner, årsverk til ulike typer aktiviteter og antall brukere av institusjoner og hjemmetjenester.

Data og metode: Vi benytter KOSTRA-data fra SSB og data fra Kommunaldepartementets «grønne hefte» for perioden 2009-2014. Analysene implementeres innenfor en modell for etterspørsel etter kommunale tjenester der effektene av Samhandlingsreformen på endringer i ressursbruk kontrolleres for endringer i kommunale inntekter, demografi og andre behovsvariabler.

Resultater: De økte overføringene av ressurser til kommunene som følge av betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering har økt ressursbruken på kommunale tjenester noe. Analysene viser ingen signifikante effekter av Samhandlingsreformen på antall plasser i institusjoner eller sykehjem, men en økning i årsverksinnsatsen, i antall korttidsopphold og antall pasienter som får korttidsopphold gjennom året, samt i antall pasienter som får hjemmesykepleie gjennom året. Når det gjelder årsverkene, er det en særlig sterk effekt på timeverk for leger i institusjoner. Det kan tenkes at den generelle hevingen av kompetansen i pleie- og omsorgstjenestene har bidratt til at reduserte liggetider ved sykehusene ikke har ledet til betydelige økninger i reinnleggelsesfrekvensen.

Fortolkning: Funnene fra analysen er forenelig med to elementer i Samhandlingsreformen, betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering. Særlig ordningen med at kommunene fikk ansvar for utskrivningsklare pasienter bidro til reduserte liggetider for eldre pasienter. Økningen i legeressurser i sykehjem og økt kompetanse i hjemmetjenestene er et rasjonelt svar på at pasienter som skrives ut til kommune har større hjelpebehov enn tidligere.

Publisert 31. aug. 2015 13:39 - Sist endret 1. mars 2016 10:50