Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

Tor Iversen, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

HELED skriftserie 2016:1

Sammendrag

Med data fra Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelser blir utvikling i tilgjengelighet til og tilfredshet med fastlegen i perioden 2008 – 2015 undersøkt. Formålet er å sammenligne utvalgte indikatorer i perioden før samhandlingsreformen med perioden etter at samhandlingsreformen ble satt i gang.

Vi finner at det har vært en reduksjon i ventetid fra timebestilling til konsultasjon med fastlegen fra 2012 til 2015. Fra 2008 til 2012 var det ingen endring i ventetid.

I Levekårsundersøkelsene blir intervjuobjektene presentert for disse tre påstandene:

  • «Legen tar meg og mine problemer på alvor.»
  • «Legen gir meg ikke nok tid.»
  • «Jeg blir henvist videre hvis jeg har behov for det.»

Etter hver av påstandene skal intervjuobjektet svare enten helt enig, litt enig, verken enig eller uenig, litt uenig, helt uenig, eller vet ikke/vil ikke svare

Sammenligningen mellom 2012 og 2015 viser at det er færre som er misfornøyde med tida de får hos legen i 2015 enn det var i 2012. Det er også flere som er fornøyde med fastlegens henvisningspraksis i 2015 enn det var i 2012. En sammenligning av svarfordelingene i 2008 og 2015 gir tilsvarende resultat som over.

Notatet presenterer ikke noen årsaksanalyse i streng forstand. Det er utelukkende en sammenligning av tilgjengelighet og fornøydhet med fastlegen før og etter at samhandlingsreformen ble iverksatt. Slike beskrivelser av tidstrender i et representativt utvalg av befolkningen kan gi nyttig kunnskap om utviklingen i befolkningens oppfatning av tilgjengelighet og kvalitet av fastlegenes virksomhet. Dette er spesielt interessant i denne perioden der oppmerksomheten i samhandlingsreformen er rettet mot de eldre og pasienter med kroniske sykdommer. Denne oppmerksomheten ser ikke ut til å ha gått på bekostning av utvikling i tilgjengelighet og tilfredshet med fastlegene i den generelle befolkning.

Last ned notat (pdf)

Publisert 17. nov. 2016 15:59