Helselederforum 2016: e-helse, sykehusplan og primærhelsemeldingen

Norsk Forum for Helseledelse holdt sin årlige konferanse i Oslo 7.-8. januar. Jonas Gahr Støre innledet seminaret for 200 deltakere som fikk høre presentasjoner og debatt rundt ny nasjonal helse- og sykehusplan og det nyetablerte direktoratet for e-Helse.

Jonas Gahr Støre

Møtet fikk en politisk innledning ved leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, som benyttet anledningen til å trekke frem flere positive sider ved det norske helsesystemet.

Fornøyde pasienter

Jonas Gahr Støre refererte til OECD-tall som viser at Norge skårer lavt på byråkrati sammenlignet med våre Europeiske naboland; kun 0,8 prosent av arbeidsstyrken i Norsk helsevesen innehar stillinger knyttet til byråkratisk virksomhet. Støre kunne også fortelle at brukerne av norske helsetjenester i stor grad er fornøyde med behandlingen de får.

Politikeren etterlyste mer oppslutning rundt eierskap til reformendringer i klinikkene, siden dette er en forutsetning for vellykkede implementeringer.

Storsatsning på e-Helse

Første januar 2016 ble divisjon for e-Helse skilt ut fra Helsedirektoratet og opprettet som eget direktorat. De kommende sju årene er det bevilget mer enn 20 milliarder kroner til satsning på området. Beslutninger og strategier fattes i nasjonalt e-Helsestyre hvor aktører fra ulike forvaltningsnivå kommer sammen.

Christine Bergsland
Christine Bergsland, direktør for nyopprettet direktorat for e-Helse

Leder av direktoratet, Christine Bergland, mener e-Helsestyret vil fungere som en etterlengtet felles møteplattform mellom Helse- og omsorgsdepartementet og kommunene.

Helseledere kan for lite IKT

Bergland vektla i sitt innlegg behovet for å løfte frem digitalisering og IKT i helsedebatten. Hun mener at det er en stor utfordring at helseledere ikke har en god nok kjennskap til IKT-feltet.

Utredningen av Meld. St. 9 «En innbygger, en journal» ble overlevert til helseministeren forrige uke, og peker i retning av at modellen med et felles nasjonalt system for kommunehelsetjenesten og regionale systemer for spesialisthelsetjenesten (K9) er det mest hensiktsmessige alternativet å gå videre med. I følge Bergland er den største enkeltstående trusselen mot å lykkes med implementeringen av reformen nettopp helseledernes manglende kunnskaper innenfor IKT.

Sheikh Aziz, britisk lege og professor, deltok med sine erfaringer fra da NHS gjennomgikk en lignende prosess med innføring av nasjonalt journalsystem. Han advarte mot å gå for fort frem, ha for høye forventinger til tidlig utbytte, og understreket viktigheten av å involvere klinikere i implementeringsarbeidet. Aziz etterlyste også et bredere internasjonalt samarbeid for utvikling av e-Helse.

Klarere prioriteringer

Cathrine Lofthus
Cathrine Lofthus, direktør for HSØ

Direktør i HSØ, Cathrine Lofthus, argumenterte for at de stadig sterkere og mer omfattende nasjonale rammebetingelsene i form av ny helse- og sykehusplan, innføringen av fritt behandlingsvalg og pakkeforløp i kreftbehandlingen ikke vil gi oss noen brå kursendringer fremover men vil kreve klarere prioriteringer.

Lofthus mener at det er en vei igjen å gå for å få brukermedvirkningen ned på individnivå, og at man i større grad må benytte eksisterende innsamlede data for å bedrive kontinuerlig forbedringsarbeid.

Nordfjord-modellen

Spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Andreas Moan, understreker at Norge også fremover skal ha en desentralisert sykehusstruktur, men at det er tid for å spørre seg hva som skal tilbys hvor.

Nasjonal helse og sykehusplan fremmer en veiledende nedre grense for et opptaksområde på 60 – 80 000 innbyggere for å opprettholde døgnåpen akuttkirurgi, men at dette skal kunne tilpasses til geografiske forhold og lokale hensyn. Norge er i en særstilling når det kommer til bosetting, avstander og fremkommelighet, og Moan forteller at det derfor er vanskelig å være kunnskapsbasert i denne debatten.

Andreas Moan
Andreas Moan understreker hvor viktig det er å lytte til pasientene.

Jan Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU, peker også på mangelen på empiri på såkalte «smådriftsulemper». Han minner om at man må være forsiktig med å generalisere enkeltstående utfall og viser til «Nordfjord-modellen» hvor man har avsluttet døgnkirurgi men opprettholdt en akuttfunksjon. Det som blir omtalt som en suksess i Nordfjord, kan slå helt feil en annen plass i landet i følge Magnussen.

Jon Magnussen
Jon Magnussen forklarer debatten om plassering av sykehus i Møre og Romsdal.

Husk å tenke internasjonalt

Arild Egge, Seksjonsoverlege ved OUS, kom på tampen av dagen med en påminnelse om det internasjonale perspektivet når man snakker om frie behandlingsvalg. I tillegg til mulighetene for å søke behandling innad i EU/EØS åpner EUs direktiv fra 2011 om cross-border care for å samarbeide om forskning, referansegrupper og sjeldne diagnoser.

Egge stiller spørsmål ved om det kanskje, spesielt innfor sjeldne diagnoser, er på tide å i større grad tenke utenfor nasjonale rammer. Han peker også på amerikanske klinikker som Mayo og Cleveland som allerede har lang erfaring med å drive klinikker i Asia, og ønsker mer refleksjon rundt hva det vil bety for norsk helsevesen hvis slik type virksomhet skulle dukke opp i Europa.  

Deltakere

Av Hege Sjøvik/ Foto: Anbjørg Kolaas
Publisert 12. jan. 2016 12:40 - Sist endret 31. jan. 2017 14:39