Samisk ungdoms overgang til voksenlivet

Kristine Nystad forsvarte 18. november sin ph.d.-avhandling "Sami Adolescents Pathways to Adulthood".

Kristine presenterer sin avhandling

Kristine Nystad på sin disputas. Foto: Per Hjortdahl

Sammendrag

Kristine Nystads avhandling er om samisk ungdom i Guovdageaidnu i Finnmark og om deres overgang fra ungdom til voksenlivet.  Nystad har forsket på hvilke samiske kulturelle verdier styrker ungdom når man møter utfordringer og stress og hvordan de bygger opp motstandskraft. 

Mye av den tidligere forskning på samisk ungdom har hatt mye fokus på risikofaktorer som har negative utfall, mens i denne nye avhandlingen er det fokus på faktorer som bidrar til sunn utvikling og gode mestringsstrategier når man skal ta viktige beslutninger i ungdomstiden, i aldersgruppen 13- 19 år.

Nystad har forsket på tre ulike ungdomsgrupper som bor i et lokalsamfunn hvor samer er i majoritet. Ungdom tilhører reindrifts-, fastboende- og multietniske familier.

Hovedfunn er at samisk ungdom blir tidlig sosialisert til de tradisjonelle samiske verdier som det å kunne stole på seg selv og ens egen evne til å ta vare på seg selv.  Storfamilien og slekta, samt gudforeldre er viktige sosiale nettverk som bidrar til både psykisk og praktisk støtte. 

Det at ungdom aktivt innlemmes i å ta del i kulturelle praksiser og seremonier og det å ha egen luohti (joik) og gáibmi (navnesøster/navnebror), er elementer som styrker og bygger opp ungdommens selvtillit, selvverd og tilhørighet. Positiv selvoppfatning gjør at ungdom lettere takler motgang.

Ungdom anser samisk språkkompetanse som meget viktig og er den viktigste faktoren for å bli identifisert som same, mens de som ikke behersker språket føler seg ekskludert og deres samiske identitet blir ikke anerkjent.

Bilder fra disputas

Av Foto: Per Hjortdahl
Publisert 6. des. 2016 13:35 - Sist endret 6. des. 2016 13:35