18 millioner til to nye SAMKUL-prosjekter

Både Anne Kveim Lie og Kari Nyheim Solbrække får støtte fra Forskningsrådet til sine prosjekter om forskning på temaene biomedisinering og kreftoverlevelse.

Professor Kari Nyheim Solbrække og førsteamanuensis Anne Kveim Lie leder de to nye SAMKUL-prosjektene.

Foto: UiO

Ledelsen ved instituttet og fakultetet gratulerer de to prosjektlederne og prosjektdeltakerne med tildelingen til to veldig spennende forskningsprosjekter:

SAMKUL er Forskningsrådets program for studier av samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger. Det var svært mange gode søknader i denne runden. Det er sterkt at instituttet får hele to av de åtte tildelingene som ble delt ut. Alle prosjektene som fikk tildeling er innenfor området "Menneske og natur". Les mer om de to tildelingene nedenfor.

Rethinking Cancer Survivorship

– Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context

Prosjektleder: Kari Nyheim Solbrække

SAMKUL-tildeling: ca. 9. millioner

Grunnet medisinske framskritt overlever stadig flere kreft. Mange voksne i Norge har enten erfart kreftbehandling selv, eller opplevd det blant sine nærmeste. Selv om det ikke lenger er tabu å snakke åpent om kreft, slik tilfelle var bare for noen tiår siden, er kunnskapen om hva det å overleve kreft gjør med folks identitet, kroppserfaringer og nære relasjoner relativt begrenset. Med dette utgangspunktet vil prosjektet intervjue kreftoverlevere og studere blogger om kreft.

Målet med prosjektet er å utvikle nyanserte forståelser av hvordan det i en norsk kontekst erfares å få kreft, og å undersøke hvordan disse erfaringene er kjedet sammen med nasjonale og globale forestillinger og fortellinger om kreft og kreftoverlevelse.

Målet med prosjektet er tredelt

  1. Å videreutvikle grunnlagstenkningen og metodene innen medisinsk sosiologi og humaniora på sykdomserfaringer generelt og kreft spesielt.
  2. Å få en bredere forståelse av hvordan man i en norsk kontekst opplever kreft og da særlig kreftformer som hittil er lite artikulert i norsk offentlighet, slik som tarmkreft og gynekologisk kreft.
  3. Et tredje og viktig mål er at denne kunnskapen kommer til nytte i framtidig kreftrehabilitering samt bidra til å utvide og nyansere allmenne forståelser av kreftens personlige og sosiale sider.

For å nå målene har vi satt sammen et internasjonalt og tverrfaglig konsortium med hovedforankring i medisinsk sosiologi og humaniora samt forskere med klinisk praksis og personer som er aktive i kreftfeltets pasientorganisasjoner. På nasjonalt nivå er Universitetet i Tromsø/Norges Arktiske Universitet og VID vitenskapelige høgskole sentrale institusjonspartnere mens internasjonalt er Universitetet i Sheffield hovedpartner.

Prosjekt: Biomedicalization from the inside out 

Prosjektleder: Anne Kveim Lie

SAMKUL-tildeling: ca. 9. millioner

Til grunn for dette prosjektet ligger et paradoks: På den ene siden er de største helseutfordringer i dagens samfunn sammensatte biososiale problemer som krever komplekse løsninger. På den annen side blir dagens medisinske utfordringer i økende grad, både av pasienter, deres behandlere, styresmaktene og kommersielle aktører, forstått som og behandlet med utgangspunkt i biomedisinske begreper.

Målet med prosjektet er å bidra med en historisk analyse av denne utviklingen de siste 70 år, og slik bidra med et normativt grunnlag for å kunne diskutere dagens utfordringer.

Tre empiriske felt: historien om kjønnsbekreftende behandling, behandling av ruslidelser og psykiatriske diagnoser i rettssalen

Den historiske analysen tar utgangspunkt i tre empiriske felt som tradisjonelt har ligget i biomedisinens utkant, men som i dag er gjenstand for betydelig offentlig oppmerksomhet og gjennomgår store endringer i praksisfeltet: kjønnsbekreftende behandling, behandling av ruslidelser og psykiatriske diagnoser i rettssalen. Innenfor de tre empiriske feltene skal vi undersøke skiftende grenser mellom natur og kultur, mellom biologiske og sosiale tilnærminger, og mellom psyke og soma – både i konstruksjon av kategorier for sykt og friskt og i behandlingspraksis. Vi skal også se på hvilken rolle sosialmedisin har spilt i klinikk og forskning innen disse feltene.

Et nytt tverrfaglig internasjonalt nettverk og sosialmedisin 2:0

Prosjektet hviler på et tett interfakultært samarbeid mellom historikere, leger, samfunnsvitere og phds og postdoc fra Johns Hopkins University, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Prosjektet vil bidra til å etablere et globalt internasjonalt nettverk i sosialmedisin som har som formål å rekonseptualisere, revitalisere og reformere sosialmedisin i tråd med dagens utfordringer.

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 21. juni 2018 09:25 - Sist endret 21. juni 2018 09:42