12 millioner i forskningsstøtte til prosjekt om svangerskap og fødselshjelp i Tanzania

Andrea Solnes Miltenburg er nyansatt førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, og forsker på fødselshjelp i Tanzania. Hun har nå mottatt 12 millioner i støtte fra Norsk forskningsråd til prosjektet. 

Portrettfoto av Andrea Solnes Miltenburg

Andrea Solnes Miltenburg Foto: Mathilde Bakke, UiO 

Forskningsrådet gir 12 millioner kroner i støtte til forskningsprosjektet «PRESHA Project - PREventing Severe Hypertensive Adverse events in pregnancy and childbirth». Prosjektet ønsker å tidlig identifisere kvinner som har risiko for å utvikle alvorlig svangerskapsforgiftning, forbedre kvalitet på nødvendig oppfølging, støtte og helsehjelp, og utvikle tiltak for å forebygge et alvorlig forløp.

– Det er et presset helsesystem i Tanzania, uten mulighet for å legge inn kvinnene for overvåkning. Vi ønsker å identifisere kvinner med høyt blodtrykk som kan få et alvorlig forløp, så tidlig som mulig. Gi riktig behandling til rett kvinne til rett tid, i et komplekst helsesystem, sier Andrea Solnes Miltenburg, førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, og lege i spesialisering innen kvinnehelse og obstetrikk på Akershus universitetssykehus.

– Det er fantastisk å få støtte til prosjektet. Jeg var heldig, utlysningen var spot on for prosjektet, med et fokus på forskning på temaer innen global helse som har potensiale til bidra til en reduksjon av mødredødlighet, med krav for likeverdig partnerskap og brukermedvirkning. Jeg har lagt opp til et prosjekt med et godt balansert team, og synes det er fint at staten og forskningsmiljøet vet hva slags forskning det er behov for, sier Solnes Miltenburg.

Solnes Miltenburg søkte støtte i februar 2022, og startet i stillingen som førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse i august 2022.

– Det er et aktuelt tema, og det er fint at det nå er forståelse for at svangerskapsforgiftning er blant de største bidragene til mødredødlighet i sub-Sahara Afrika. Også i Norge er svangerskapsforgiftning et problem som rammer mange gravide, men vi har et godt helsesystem som fanger det opp, sier Solnes Miltenburg. 

Viktig at forskning tar hensyn til kulturell kontekst

– Ofte er forskning basert på våre egne interesser, og spørsmål fra vårt perspektiv. Vi ønsker derfor å involvere kvinnene og helsearbeidere i Tanzania under hele prosjektet, finne ut hva de ønsker og trenger av helsehjelp, og hva de selv mener er realistisk i deres kontekst. Det er det viktigste av alt. 

Solnes Miltenburg snakker selv Swahili, noe som gjør det mulig å kommunisere med kvinnene på deres eget språk. 

– Kvinnene ønsker ikke nødvendigvis å dra til sykehuset for å føde. Dette kan skyldes at sykehusene er langt unna, de ikke har ressurser, eller at kvinnene ikke møter vennlig helsepersonell. Kvinnene søker ikke alltid hjelp, eller problemer blir ikke fanget opp på sykehusene når de er inne for kontroll. Ofte er det ikke sengeplasser, og de må dele seng med andre kvinner hvis de legges inn. Det er lett å stå på andre siden og ikke forstå, sier Solnes Miltenburg. 

Hun forteller at det blir gjort mye forskning på svangerskap og fødselsomsorg. Det er mye kunnskap om effektive tiltak til å unngå alvorlig komplikasjoner relatert til høyt blodtrykk, men i realiteten kan det være vanskelig å implementere. 

– Vi har visse forestillinger om kvalitet, og hva man skal og ikke skal gjøres i behandling av gravide med høyt blodtrykk, ofte basert på hvordan det gjøres for eksempel her i Norge. Disse løsningene passer ikke nødvendigvis i Tanzania. Derfor er det viktig å høre fra helsearbeidere, kvinner og myndigheter hva som er mulig løsninger, og teste hva som faktisk fungerer, sier Solnes Miltenburg.

Høyt blodtrykk under svangerskapet kan føre til alvorlige komplikasjoner, som i noen tilfeller kan bety at et barn må bli født for tidlig, dersom mors liv står i fare hvis svangerskapet fortsetter. 

– Helsearbeidere trenger hjelp til å vurdere når det er forsvarlig å ta barnet ut, også med tanke på helsehjelp som er nødvendig for premature barn. Dette er en balansegang. Også klinikere her i Norge synes det er en vanskelig vurdering. Forskningsprosjektet kan gi ny kunnskap som kan være til nyte for oss her i Norge, sier Solnes Miltenburg.

Tidlig interesse for fødselshjelp i Tanzania

Interessen for fødselshjelp i Tanzania startet allerede da Solnes Miltenburg var stipendiat ved Institutt for helse og samfunn, UiO. 

– Doktoravhandlingen min handlet om kvalitet ved svangerskap- og fødselsomsorg i Tanzania. Jeg fokuserte på Mwanza-regionen, i nord Tanzania. Det nye forskningsprosjektet prosjektet bygger videre på PhD-prosjektet og er et initiativ av en Tanzaniansk gynekolog, som er den lokale prosjektlederen i Mwanza, forteller Solnes Miltenburg. 

Solnes Miltenburg disputerte i 2019, og har i løpet av covid-19 pandemien jobbet med å utvikle det nye forskningsprosjektet. Med seg fra Universitetet i Oslo har hun professor Johanne Sommerchild Sundby, og førsteamanuensis Elia Mmbaga ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse.

– Forskningsprosjektet passet med målsetningen og arbeidet som gjøres ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse. Avdelingen har en sterk tilknytning til Tanzania, og jeg visste hvem jeg ønsket å jobbe med, forteller Solnes Miltenburg. 

Prosjektet er et samarbeid mellom tre land, Norge, Nederland og Tanzania. Prosjektgruppen består av 15 forskere fra ulike disipliner og institusjoner, alt fra antropologer til leger og samfunnsmedisinere. Prosjektet skal også ansette to stipendiater fra Tanzania, og en postdoktor ved Universitetet i Oslo.

– Jeg har jobbet med å utforme prosjektet og samle et flerdisiplinært team. Det har vært en fin og lærerik prosess. Vi skal samarbeide med forskere fra Universitetet i Utrecht. Her har de et pågående prosjekt i Ghana med målsetning til å forbedre kvalitet på helsetjeneste for kvinner med høyt blodtrykk i svangerskapet. Det er fint å ha med erfarne og dyktige forskere i prosjektet, som har drevet med lignende forskning på andre siden av Afrika. Dette gir oss en unik muligheten for utbytte av kunnskap fra sør til sør. Det er spennende, sier Solnes Miltenburg. 

Vil forbygge og behandle høyt blodtrykk hos gravide i Tanzania

Forskingsprosjektet «PRESHA project: PRESHA Project - PREventing Severe Hypertensive Adverse events in pregnancy and childbirth » skal gå over en periode på fem år, og skal deles inn i tre faser:

  • Fase 1: Teste ut og validere biomarkører som kan bidra til å identifisere kvinner som har høy risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning med et mulig alvorlige forløp.  
  • Fase 2: Legge opp til hvordan kvinner med høy risiko kan få oppfølging, eventuelt behandling, og tilby forebyggende tiltak. For eksempel har tidligere forskning vist at tidlig bruk av kalsium og en lav dose blodfortynnere i graviditeten kan bidra til å redusere alvorlige utfall. 
  • Fase 3: Utvikling og implementering av en intervensjon for å forebygge alvorlig komplikasjoner av høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning, i samarbeid med partnerne i forskningsprosjektet, kvinnene selv, myndigheter og helsearbeidere i Tanzania. 

I tillegg til å følge kvinner som er i risikogruppen, vil prosjektet basere seg på observasjoner i lokale klinikker, og intervjuer med helsepersonell og kvinnene selv.

– Dette gir en forståelse av situasjonen lokalt og er veldig spennende. Jeg har lært mye av å jobbe med antropologer, som bruker kvalitative metoder for å øke forståelse for lokale realiteter. Å øke bruk av slike metoder i kliniske studier er en målsetning jeg har selv, sier Solnes Miltenburg.

Emneord: Tanzania, Global helse, fødselshjelp Av Mathilde Coraline Aarvold Bakke
Publisert 9. sep. 2022 09:40 - Sist endret 9. sep. 2022 09:40