Sykepleievitenskap ved UiO rangeres 47 på årets ShanghaiRanking

Sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo er rangert nummer 47 på årets ShanghaiRanking – 2022 Global Ranking of Academic Subjects. 

Sykepleier som holder pasients hånd (illustrasjonsfoto)
Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

Årlig kommer det en ShanghaiRanking av universiteter, og her er det også rangering av ulike fagfelt, som sykepleievitenskap. De siste tre årene har sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo ligget stabilt og høyt på Shanghai-rangeringen, og har blitt rangert henholdsvis 47. i 2022, 46. i 2021 og 47. i 2020. Dette var en markant økning fra 2019, hvor sykepleievitenskap ved UiO lå rangert i gruppen 51-75. Sykepleievitenskap ved UiO er eneste norske miljø blant topp 50. 

Se hele 2022 Global Ranking of Academic Subjects på shanghairanking.com

Universitetet i Oslo (UiO) er i år rangert 67. på Shanghai-rangeringen for universiteter. 

Et levende og aktivt forskningsmiljø


Ragnhild Hellesø, professor og avdelingsleder ved Avdeling for sykepleievitenskap, mener den høye rangeringen er et resultat av langvarig, viktig samfunnsrelevant forskning og et aktivt og kreativt forskningsmiljø ved avdelingen, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og samarbeid, og utdanninger som dekker kompetansebehov i samfunnet. 


– Vi jobber med forskning som har som mål å bidra til bedre helsetjenester og med siktemål å skape mindre ulikhet i helse. Kombinasjonen av klinisk forskning og tjenesteperspektivet er sentral i forskningen ved avdelingen, sier Hellesø. 


– Noen av tematikkene vi holder på med er livskvalitet og symptomhåndtering hos ulike pasientgrupper, organisering og innovasjon i helsetjenesten, helsekompetanse, brukermedvirkning, e-helse og utdanningsforskning. Forskningen omfatter forebygging, tidlig intervensjon, samhandling, komplekse intervensjoner og (re)habilitering. 

Tverrfaglige, internasjonale forskningsprosjekter


– Avdelingens forskning dreier seg om et bredt spekter av tematikker hvor vi samarbeider både nasjonalt og internasjonalt, sier Hellesø. 


– For eksempel har ansatte - i tillegg til mange andre institusjoner - forskningssamarbeid med universitetet som er rangert som nummer en - University of Pennsylvania - og har hatt mye samarbeid med University of John Hopkins, som er rangert som nummer tre på ShanghaiRankingen. 


Avdeling for sykepleievitenskap jobber kontinuerlig med ulike forskningsprosjekter, støttet av både EU, Norsk Forskningsråd, Dammstiftelsen, Norsk sykepleierforbund og andre, blant annet tre store prosjekter som:


•    Gravitate-Health, et forskningskonsoritum som skal utvikle innovative digitale helseinformasjonsverktøy til pasienter og anbefalinger for å styrke et persontilpasset helsevesen. 


•    Forskningsprosjektet CORAL, hvor hovedmålet er å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter. 


•    Forskningsprosjektet OPTIM-PARK - Pasientforløp for personer med Parkinson, som bidrar til utviklingen av et tilpasset tverrsektorielt tjenesteforløp for personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende. 

Sentrale i utdanning av sykepleiere i Norge


Siden 1985 har Avdeling for sykepleievitenskap vært tilknyttet Universitetet i Oslo, vært sentral for høyere utdanning av sykepleiere i Norge, og for utvikling av helsetjenester til et bredt spekter av pasienter.


Blant studentene forskes det på en rekke ulike temaer. I 2018 gjorde Ragnhild Hellesø og May Solveig Fagermoen ved Avdeling for sykepleievitenskap et studie av totalt 694 forskningsbaserte masteroppgaver, produsert i løpet av en periode på 30 år.
 

Studien viste at masteroppgavene dekket en rekke emner, alt fra grunnleggende teoretiske og metodiske problemstillinger til emner innen klinisk forskning, utdanning og ledelse. De fleste studiene handlet om pasientstudier, det vil si pasientenes erfaringer med sykdom og helse, praksisstudier, som så på de vilkår sykepleiere har for å gi gode helsetjenester, sykepleieutdanning og lederskap. 


Avdeling for sykepleievitenskap har hatt to masterutdanninger, en innen sykepleievitenskap og en i avansert geriatrisk sykepleie. Begge programmene er under utfasing etter flere år med lave søkertall. Avdelingen tilbyr flere e-læringskurs, og UiO er vert for en forskerskole for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (Muni-Health-Care), hvor avdelingen har ledelsen sammen med Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap. 

Nytt masterprogram i folkehelsevitenskap og epidemiologi 


– Avdeling for sykepleievitenskap ved UiO har tatt et ansvar for å gå nye veier, både innen utdanning og forskning, sier Hellesø. 


Fra 2023 starter det et nytt masterprogram i folkehelsevitenskap og epidemiologi ved avdelingen. Programmet blir den første av sitt slag i Norge. 


Mastergraden starter opp høsten 2023, og studentene kan velge en av to spesialiseringer: folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester eller epidemiologi.

Samfunnet står overfor store utfordringer i årene som kommer. Ikke bare har Covid-19 pandemien vist stort behov for å ha beredskap for uventede endringer med behov for økt fokus på bærekraft. Vi får også en aldrende befolkning, samtidig med en nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder. Samlet sett har det tvunget seg fram et behov for å transformere hvordan vi arbeider og tenker.


– Det medisinske fakultet ønsket å videreføre forskningsporteføljen ved ASV etter at de to eksisterende programmene ble vedtatt nedlagt.  Det nye masterprogrammet løfter opp tematikker som vi finner i FNs bærekraftmål, med fokus på målene om god helse og livskvalitet, mindre ulikhet og sosial innovasjon, sier Hellesø.

– Det nye programmet bygger på avdelingens portefølje, og i tillegg er det et bredt samarbeid på tvers av hele Helsam for å realisere et masterprogram av særdeles stor samfunnsrelevans i årene som kommer, sier Hellesø. 


Studentene vil møte topp motiverte forskere og dra veksler på et bredt spekter av fagfelt og tilnærminger.
 

Emneord: ShanghaiRanking, Sykepleie, Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo Av Mathilde Coraline Aarvold Bakke
Publisert 19. aug. 2022 09:35 - Sist endret 19. aug. 2022 09:45