Referat instituttrådsmøte Helsam 23. januar 2020

Referat fra instituttrådsmøte 23. januar 2020, kl 9 - 11 på møterom 218 Fredrik Holsts hus

Tilstede; Terje P. Hagen, Eline Aas, Heidi Fjeld, Kåre Moen, Lise Bjerke, Kirsti Langvatn, Line Løw, Tiril Seppola Reed, Romée Gerritsen

I tillegg; Knut Tore Stokke

Sak/tema

Beskrivelse/momenter fra diskusjonen

Oppfølging/ansvarlig

Kommentarer til innkallingen

Det var ingen kommentarer til referatet fra møtet 27. november

 

Diskusjonssaker

   
Årsplan 2020-21

Vi diskuterte utkastet til årsplan for 2020-21. Det var tilslutning fra rådet til å holde fast i en konkret, presis og realistisk gjennomførbar plan. 

I diskusjonen kom det flere gode innspill til nye tiltak:.

 • redusert klimaavtrykk av virksomheten
 • løfte fram betydningen av forskningen for beslutninger i helsetjenesten og undervisning
 • etablere brukerpanel for instituttet
 • etablere et studentpanel
 • flere faglige møteplasser på tvers av avdelingene
 • søke om fornyet Erasmus Mundus-status

 

Innspillene fra møtet innarbeides i et forslag til årsplan som også diskuteres med avdelingslederne og dertter oversendes fakultet. Endelig versjon oversendes instituttrådet.
Virksomhetrapportering T3 2019

Vi gikk gjennom forslag til ledelsesvurdeirng og økonomirapport for T3 2019. Hovedbudskapet var at den overordnete økonomiske situasjonen er uforandret selv om regnskapet på basis viste et lavere akkumulert merforbruk enn antatt i desember. 

 

Ledelseskommentar og økonomirappport oversendes fakultetet med de innspill som rådet ga.
Møteplan 2020

Det var tilslutning til å ta utgangspunkt i de fire foreslåtte møtene for året og heller innkalle til ekstramøter hvis det dukker opp behov for det.

 

Det ble spilt inn at rådet ønsket en gjennomgang av resultatene fra Studiebarometeret i neste møte.

 

Informasjonssaker

   
HMS    
Instituttleder orienterer om aktuelle saker

Instituttleder orienterte om aktuelle saker;

 • Videre håndtering av den økonomiske situasjonen
  Instituttet spiller inn momenter i gruppen som evaluerer  fakultetets fordelingsmodell. Saken kommer også opp i dialogmøte med fakultetsledelsen i februar
   
 • Det er satt i gang en prosess for å se på mulighetene for en sammenslåing av Avdeling for sykepleievitenskap og Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap. Et premiss for å gå videre med prosessen er at det er mulig å få til en samlokalisering. Vi forventer at dette vil kunne avklares i løpet av kort tid.
 

Eventuelt

   
Publisert 28. jan. 2020 08:38 - Sist endret 28. jan. 2020 08:38