Ole Rikard Haavet

Professor emeritus
Bilde av Ole Rikard Haavet
English version of this page
Telefon + 47-95179494
Rom 322
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for allmennmedisin Kirkeveien 166 0450 Oslo
Postadresse Avdeling for allmennmedisin Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Barn og unges helse er mitt spesielle interessefelt. Mulighetene for å styrke mestring og ta vare på god helse, også under og etter alvorlige belastninger, står sentralt.

Jeg interesserer meg generelt for tema innen samfunns- og allmennmedisin, og har fokus på forebygging, tidlig diagnose og tidlig behandling. Jeg er opptatt av å forankre klinisk praksis i forskningsbasert kunnskap.

Min forskning omfatter:

 • fastlegenes tilbud til barn og unge
 • betydningen av negative livserfaringer og helseatferd i 15 års alderen for dropout i skolen og senere marginalisering i arbeidslivet
 • fastlegenes tilbud til personer med psykisk utviklingshemning
 • oppfølging etter selvpåført forgiftning (selvmord / selvdrap)
 • validering av psykometriske instrumenter for å avdekke depresjon hos unge i primærhelsetjenesten (inkl. betydning av etnisitet)
 • sykdomsforståelse og selvforståelse ved medisinsk uforklarte symptomer (eks. PNES)
 • forebygging og behandling av spiseforstyrrelser
 • betydning av skolemiljø for helse
 • behandling av bl.a.angst, depresjon og smerte med kognitiv terapi 
 • sammenhengen mellom mestringskapital, belastninger og helse
 • fastlegers holdning til og erfaring med forebyggende helsearbeid 
 • betydningen for barn og unges helse når en forelder får kreft
 • samhandling i helsetjenesten (Shared care) med utgangspunkt i primærhelsetjenesten og psykiske lidelser (inkl. multimorbiditet)
 • samhandling om eldre med depresjon

I forskningen benyttes både kvantitative og kvalitative metoder.

Noen unge opplever utfordringer som blir større enn de mestrer og utvikler psykiske helseproblemer. Kognitiv atferdsterapi er en kunnskapsbasert behandling, som viser seg spesielt egnet for å hjelpe disse unge. Kognitiv terapi spesielt og psykiatri i allmennpraksis generelt, har derfor også min interesse.

Undervisning i embetsstudiet:

 • Ungdomsmedisin
 • Ungdomspsykiatri i allmennpraksis
 • Medisinsk kommunikasjon
 • Kognitiv atferdsterapi
 • Faglig medvirkning eksamen Modul 5
 • Eksaminator ved avsluttende embetseksamen

Undervisning i videre- og etterutdanning:

 • Ungdomsmedisin generelt, og psykiske vansker hos barn og unge spesielt
 • Effekter av fattigdom i barne- og ungdomsår for helse i voksen alder
 • Kognitiv atferdsterapi
 • Medisinsk kommunikasjon
 • Den eksistensielle samtalen
 • Generelle allmenn- og samfunnsmedisinske temaer

Bakgrunn

Jeg er forankret i primærhelsetjenesten og har arbeidet kontinuerlig i klinisk praksis. Samtidig har jeg hatt oppgaver som leder for legesenter, kommunelege I, bydelsoverlege og helsesjef.
Jeg har dessuten erfaring som styremedlem i diakonale institusjoner, og som tillitsvalgt lokalt og sentralt i Den norske legeforening.

Se CV (pdf) for mer detaljert informasjon.

English

Samarbeidsprosjekter

 • Family Health teams: Shared care for mental and co-morbid illnesses by well coordinated primary and mental health care. Et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus FOU-avdeling psykisk helse,  Sykehuset Innlandet, McMaster University, Department of Psychiatry & Behavioral Neuroscience, Hamilton, Canada og Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo fra 2016. To (tre) PhD - stipendiater, én ved Avdeling for allmennmedisin, UiO.
 • SocialHealthBoots. Målet med forskningsprosjektet er å få fram kunnskap for å gi bedre og mer effektive informasjon til ungdom (alder 16-26 år) om psykisk helse gjennom smart bruk av online chatbots. Chatbots er digitale assistenter basert på automatiske dialogsystemer som samhandler med mennesker via naturlig språk. Den siste utviklingen innen kunstig intelligens og dyplæring gjør chatbots til et lovende supplement til mer kostbare og tidkrevende tiltak innenfor helse- og  velferdstjenester. Social Health Bots prosjektet er et samarbeid mellom Sintef, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo. PhD-stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, UiO, fra 2019 (Post doc 2017-2018, PhD-stipendiat 2019 -).
 • Depresjon hos eldre. Bruken av strukturert samarbeidsmodell mellom fastlege og alderspsykiater. PhD-stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, UiO, fra 2019.
 • Psykogenic Non-epileptic Seizures (PNES). PhD-prosjekt med tittel En plagsom diagnose! Oppfattelser av sykdom og selvtillit hos ungdom og voksne med PNES. PNES blir oppfattet i prosjektet også som eksempelfenomen for å forklare Medisinsk uforklarte symptomer (MUS). Prosjektet er et samarbeid mellom Statens senter for epilepsi, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo. PhD fra Avdeling for allmennmedisin, UiO, fullført 2017.
 • DaNoVa-prosjektet er et samarbeid med Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus. I dette samarbeidet har vi kontakt med nøkkelpersoner i prosjektet Guidelines for Adolescent Depression in Primary Care (GLAD-PC) ved Department of Psychiatry, Columbia University, New York, USA. Prosjektet fullført i 2016 med fem vitenskapelige publikasjoner, alle tilknyttet Avdeling for allmennmedisin, UiO.
 • Marginalisering i arbeidslivet er et samarbeidsprosjekt med Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Marginalsieringsprosjektet har flere internasjonale samarbeidspartnere, blant annet avtalefestet samarbeid med dr. Dean Kilpatrick ved the Medical University of South Carolina and National Crime Victims Research and Treatment Center i USA. PhD fra Avdeling for allmennmedisin, UiO, fullført 2015.
 • Self-poisoning: Studies of aftercare, attitudes, satisfaction and intervention. Prosjektet har lagt særlig vekt på allmennlegens rolle i forebygging og oppfølging av selvmord. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Ahus og Universitetet i Oslo, Avdeling for allmennmedisin. PhD ferdig i 2015. 
 • Utviklingshemmede. Fastlegenes behandling og oppfølging av personer med utviklingshemming slik samarbeidspartnere, pårørende og legene selv opplever det.
  Prosjektet var et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Sykehuset Innlandet, og Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Prosjektet kom i stand som et samarbeid melliopm de to sistnevnte. PhD fra Avdeling for allmennmedisin, UiO, fullført høsten 2014.

 • Nordisk barne og unge forskernettverk er et allmennmedisinsk nettverk som ble etablert i København 7. oktober 2011 av forskere fra universitetet i vertsbyen og Universitetet i Bergen, og hvor jeg deltok som representant for Universitetet i Oslo. Forskere fra Stockholm, Aarhus, Odense, Ålborg, Tampere, Helsingfors, Aberdeen/Inverness (Skottland) er siden kommet med. Nettverket har hatt møter i Bergen 24. og 25. mai 2012, Oslo 8.-10. november 2012, Købehavn 2.-4. mai 2013, Tampere 22. september 2013, Bergen 15. og 16. mai 2014, Oslo 12.- 14. februar 2015, København 28. - 29. januar 2016, Inverness, Skotland, 8. og 9. september 2016, Bergen / Voss 9.-11. mars 2017, Reykjavik 14.-17. juni 2017, i Oslo 8.-10. mars 2018 og Aalborg 16. juni 2019. På grunn av Koronapandemien ble det gjennomført Zoom-møte 12. april 2021. Nytt Zoom-møte er planlagt 2. juni 2021. Det er inngått samarbeid i en rekke forskningsprosjekt. Du kan lese mer om nettverket her (poster fra 18. Nordiske kongress i allmennmedisin i Tampere, Finland). Jeg har deltatt i to samarbeidspublikasjoner (2018, 2019) fra nettverket, se nedenfor.
 • Flere andre av prosjektene hvor jeg deltar er samarbeids-prosjekter mellom flere institusjoner i Norge, kfr. CV
Emneord: ungdomshelse, ungdomsmedisin, Allmennmedisin, fastlege

Publikasjoner

 • Haavet, Ole Rikard; Saltyte Benth, Jurate; Gjelstad, Svein; Hanssen-Bauer, Ketil; Piiksi Dahli, Mina & Kates, Nick [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Detecting young people with mental disorders: a cluster-randomised trial of multidisciplinary health teams at the GP office. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(12), s. 1–7. doi: 10.1136/bmjopen-2021-050036. Fulltekst i vitenarkiv
 • Piiksi Dahli, Mina; Saltyte Benth, Jurate; Haavet, Ole Rikard; Ruud, Torleif & Brekke, Mette (2021). Somatic symptoms and associations with common psychological diagnoses: a retrospective cohort study from Norwegian urban general practice. Family Practice. ISSN 0263-2136. 38(6), s. 766–772. doi: 10.1093/fampra/cmab038. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dysthe, Kim Kristoffer; Haavet, Ole Rikard; Røssberg, Jan Ivar; Brandtzæg, Petter Bae; Følstad, Asbjørn & Klovning, Atle (2021). Finding relevant psychoeducation content for adolescents experiencing symptoms of depression: Content analysis of user-generated online texts. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 23(9), s. 1–15. doi: 10.2196/28765. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tveit, Ole Gunnar; Ruud, Torleif; Hanssen-Bauer, Ketil; Haavet, Ole Rikard & Hussain, Ajmal (2021). An explorative study of factors associated with treatment in specialized mental health care centers among GP patients in Norway. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21(1), s. 1–9. doi: 10.1186/s12913-021-06982-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette; Ruud, Torleif & Haavet, Ole Rikard (2020). Prevalence and distribution of psychological diagnoses and related frequency of consultations in Norwegian urban general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. doi: 10.1080/02813432.2020.1783477. Fulltekst i vitenarkiv
 • Graungaard, Anette Hauskov; Bendixen, Christina Roested; Haavet, Ole Rikard; Smith-Sivertsen, Tone & Mäkelä, Marjukka (2019). Somatic symptoms in children who have a parent with cancer: A systematic review. Child: Care, Health and Development. ISSN 0305-1862. 45(2), s. 147–158. doi: 10.1111/cch.12647.
 • Wilson, Philip; Wood, Rachel; Kirsten, Lykke; Graungaard, Anette Hauskov; Ertmann, Ruth Kirk & Andersen, Merethe Kristine [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). International variation in programmes for assessment of children’s neurodevelopment in the community: Understanding disparate approaches to evaluation of motor, social, emotional, behavioural and cognitive function. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 46(8), s. 805–816. doi: 10.1177/1403494818772211.
 • Grimholt, Tine Kristin; Haavet, Ole Rikard; Jacobsen, Dag; Reitan, Håvard Johnsen & Ekeberg, Øivind (2017). “You Have To Be Healthy And Resourceful To Be Seriously Ill” An Open-Ended Question Study Of Patients Experiences Of Care After Deliberate Self-Poisoning. Suicidology Online. ISSN 2078-5488. 8(20).
 • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette & Haavet, Ole Rikard (2017). A qualitative assessment of adolescents’ attitudes to health and seeking help for health-related problems. European Journal for Person Centered Healthcare. ISSN 2052-5648. 5(3), s. 324–328. doi: 10.5750/ejpch.v5i3.1315. Fulltekst i vitenarkiv
 • Seierstad, Tori Guldahl; Brekke, Mette; Toftemo, Ingun & Haavet, Ole Rikard (2017). GPs' and child and adolescent psychiatry specialists' experiences of joint consultations in the GP's office: a qualitative study. BMC Research Notes. ISSN 1756-0500. 10(1). doi: 10.1186/s13104-017-2766-7.
 • Grimholt, Tine Kristin; Jacobsen, Dag; Haavet, Ole Rikard & Ekeberg, Øivind (2017). Lower suicide intention in patients with personality disorders admitted for deliberate self-poisoning than in patients with other diagnoses. Annals of General Psychiatry. ISSN 1744-859X. 16(1). doi: 10.1186/s12991-017-0145-3.
 • Sirpal, Manjit Kaur; Haugen, Wenche; Sparle, Kaj & Haavet, Ole Rikard (2016). Validation study of HSCL-10, HSCL-6, WHO-5 and 3-key questions in 14-16 year ethnic minority adolescents. BMC Family Practice. ISSN 1471-2296. 17(1). doi: 10.1186/s12875-016-0405-3.
 • Haugen, W; Haavet, Ole Rikard; Sirpal, Manjit Kaur & Sparle Christensen, Kaj (2016). Identifying depression among adolescents using three key questions: A validation study in primary care. British Journal of General Practice. ISSN 0960-1643. 66(643), s. e65–e70. doi: 10.3399/bjgp16X683461.
 • Karterud, Hilde Nordahl; Haavet, Ole Rikard & Risør, Mette Bech (2016). Social participation in young people with nonepileptic seizures (NES): A qualitative study of managing legitimacy in everyday life. Epilepsy & Behavior. ISSN 1525-5050. 57, s. 23–28. doi: 10.1016/j.yebeh.2016.01.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grimholt, Tine Kristin; Jacobsen, Dag; Haavet, Ole Rikard; Sandvik, Leiv; Jørgensen, Trond & Norheim, Astrid Berge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Effect of systematic follow-up by general practitioners after deliberate self-poisoning: A randomised controlled trial. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 10:e0143934(12). doi: 10.1371/journal.pone.0143934.
 • Grimholt, Tine Kristin; Jacobsen, Dag; Haavet, Ole Rikard; Sandvik, Leiv; Jørgensen, Trond & Norheim, Astrid Berge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Structured follow-up by general practitioners after deliberate self-poisoning. A randomized controlled trial. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 15(245). doi: 10.1186/s12888-015-0635-2.
 • Homlong, Lisbeth; Rosvold, Elin Olaug; Sagatun, Åse; Wentzel-Larsen, Tore & Haavet, Ole Rikard (2015). Living with mentally ill parents during adolescence: a risk factor for future welfare dependence? A longitudinal, population-based study. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 15(1). doi: 10.1186/s12889-015-1734-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Homlong, Lisbeth; Rosvold, Elin Olaug; Bruusgaard, Dag; Lien, Lars; Sagatun, Åse & Haavet, Ole Rikard (2015). A prospective population-based study of health complaints in adolescence and use of social welfare benefits in young adulthood. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 43(6), s. 629–637. doi: 10.1177/1403494815589862.
 • Christensen, Kaj Sparle; Haugen, Wenche; Sirpal, Manjit Kaur & Haavet, Ole Rikard (2015). Diagnosis of depressed young people—criterion validity of WHO-5 and HSCL-6 in Denmark and Norway. Family Practice. ISSN 0263-2136. 32(3), s. 359–363. doi: 10.1093/fampra/cmv011.
 • Karterud, Hilde; Risør, Mette Bech & Haavet, Ole Rikard (2015). The impact of conveying the diagnosis when using a biopsychosocial approach: A qualitative study among adolescents and young adults with NES (non-epileptic seizures). Seizure. ISSN 1059-1311. 24, s. 107–113. doi: 10.1016/j.seizure.2014.09.006.
 • Halvorsen, Tori Flaatten; Haavet, Ole Rikard; Rydså, Birgit-Johanne; Skarbø, Tove & Rosvold, Elin Olaug (2014). Pasienterfaringer med allmennlegers oppfølging ved alvorlig spiseforstyrrelse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(21), s. 2047–2051. doi: 10.4045/tidsskr.13.1222.
 • Zeratsion, Henok Tesfay; Bjertness, Cecilie Bergsmark; Bjertness, Espen; Dalsklev, Madeleine Mahin; Haavet, Ole Rikard & Halvorsen, Jon Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). The Influence of Parental Divorce on Educational Ambitions of 18/19 Year-Old Adolescents from Oslo, Norway. Journal of Child and Family Studies. ISSN 1062-1024. doi: 10.1007/s10826-014-0090-6.
 • Halvorsen, Tori Flaatten; Rosvold, Elin Olaug; Rydså, Birgit-Johanne; Skarbø, Tove & Haavet, Ole Rikard (2014). Kommunikasjon om spiseforstyrrelsessymptomer på allmennlegekontoret. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(21), s. 2052–2056. doi: 10.4045/tidsskr.13.1223.
 • Zeratsion, Henok Tesfay; Bjertness, Cecilie Bergsmark; Lien, Lars; Haavet, Ole Rikard; Dalsklev, Madeleine Mahin & Halvorsen, Jon Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Does parental divorce increase risk behaviors among 15/16 and 18/19 year-old adolescents? A study from Oslo, Norway. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health. ISSN 1745-0179. 10, s. 59–66. doi: 10.2174/1745017901410010059.
 • Grimholt, Tine Kristin; Haavet, Ole Rikard; Jacobsen, Dag; Sandvik, Leiv & Ekeberg, Øivind (2014). Perceived competance and attitudes towards patients with suicidal behaviour: a survey of general practitioners, psychiatrists and internists. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 14(208). doi: 10.1186/1472-6963-14-208.
 • Aarseth, Svein; Dalen, Ingvild & Haavet, Ole Rikard (2014). Encouraging adolescents to contact their GP: a community-based trial. British Journal of General Practice. ISSN 0960-1643. 64(622), s. e262–e267. doi: 10.3399/bjgp14X679688.
 • Fredheim, Terje; Haavet, Ole Rikard; Danbolt, Lars Johan; Kjønsberg, Kari & Lien, Lars (2013). Intellectual disability and mental health problems: a qualitative study of general practitioners' views. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 3. doi: 10.1136/bmjopen-2012-002283.
 • Haavet, Ole Rikard (2013). Allmennlegens arbeid med psykiske forstyrrelser hos barn og ungdom. I Hunskaar, Steinar (Red.), Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40192-1. s. 506–513.
 • Homlong, Lisbeth; Rosvold, Elin Olaug & Haavet, Ole Rikard (2013). Can use of healthcare services among 15–16-year-olds predict an increased level of high school dropout? A longitudinal community study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003125. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zeratsion, Henok Tesfay; Dalsklev, Madeleine Mahin; Bjertness, Espen; Lien, Lars; Haavet, Ole Rikard & Halvorsen, Jon Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Parental divorce in late adolescence does not seem to increase mental health problems: a population study from Norway. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 13. doi: 10.1186/1471-2458-13-413.
 • Lien, Lars; Halvorsen, Jon Anders; Haavet, Ole Rikard & Dalgard, Florence (2012). The relation of early experienced negative life events and current itch. A longitudinal study among adolescents in Oslo, Norway. Journal of Psychosomatic Research. ISSN 0022-3999. 72(3), s. 226–229. doi: 10.1016/j.jpsychores.2011.12.001.
 • Fredheim, Terje; Lien, Lars; Danbolt, Lars Johan; Kjønsberg, Kari & Haavet, Ole Rikard (2011). Experiences with general practitioners described by families of children with intellectual disabilities and challenging behaviour: a qualitative study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. doi: 10.1136/bmjopen-2011-000304.
 • Haavet, Ole Rikard; Sirpal, Manjit Kaur; Haugen, Wenche & Christensen, Kaj Sparle (2011). Diagnosis of depressed young people in primary health care-a validation of HSCL-10. Family Practice. ISSN 0263-2136. 28(2), s. 233–237. doi: 10.1093/fampra/cmq078.
 • Haavet, Ole Rikard; Sagatun, Åse & Lien, Lars (2011). Adolescents' adverse experiences and mental health in a prospective perspective. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 39(1), s. 58–63. doi: 10.1177/1403494810375491.
 • Fredheim, Terje; Danbolt, Lars Johan; Haavet, Ole Rikard; Kjønsberg, Kari & Lien, Lars (2011). Collaboration between General Practitioners and mental health care professionals: a qualitative study. International Journal of Mental Health Systems. ISSN 1752-4458. 5. doi: 10.1186/1752-4458-5-13.
 • Haavet, Ole Rikard; Sagatun, Åse & Lien, Lars (2010). Adolescents’ adverse experiences and mental health in a prospective perspective. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 39(1), s. 58–63. doi: 10.1177/1403494810375491.
 • Haavet, Ole Rikard; Sirpal, Manjit Kaur; Sparle Christensen, Kaj & Haugen, Wenche (2010). Diagnosis of depressed young people in primary health care--a validation of HSCL-10. Family Practice. ISSN 0263-2136.
 • Lien, Lars; Haavet, Ole Rikard & Dalgard, Florence (2010). Do mental health and behavioural problems of early menarche persist into late adolescence? A three year follow-up study among adolescent girls in Oslo, Norway. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 71(3), s. 529–533. doi: 10.1016/j.socscimed.2010.05.003.
 • Lien, Lars; Haavet, Ole Rikard; Thoresen, Magne; Heyerdahl, Sonja & Bjertness, Espen (2007). Mental health problems, negative life events, perceived pressure and the frequency of acute infections among adolescents - Results from a cross-sectional, multicultural, population-based study. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 96, s. 301–306. doi: 10.1111/j.1651-2227.2007.00084.x.
 • Haavet, Ole Rikard; Christensen, KS; Sirpal, Manjit Kaur & Haugen, W (2007). Diagnosis of depression among adolescents - a clinical validation study of key questions and questionnaire. BMC Family Practice. ISSN 1471-2296. 8. doi: 10.1186/1471-2296-8-41.
 • Haavet, Ole Rikard; Dalen, Ingvild & Straand, Jørund (2006). Depressive symptoms in adolescent pupils are heavily influenced by the school they go to. A study of 10th grade pupils in Oslo, Norway. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 16, s. 400–404.
 • Lien, Lars; Oppedal, Brit; Haavet, Ole Rikard; Hauff, Edvard; Thoresen, Magne & Bjertness, Espen (2006). Own and parental war experience as a risk factor for mental health problems among adolescents with an immigrant ackground: results from a cross sectional study in Oslo, Norway. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health. ISSN 1745-0179. 2. doi: 10.1186/1745-0179-2-30.
 • Haavet, Ole Rikard (2005). Innledning. I Haavet, Ole Rikard (Red.), Ungdomsmedisin. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00702-3. s. 15–18.
 • Haavet, Ole Rikard (2005). Er ungdom annerledes? I Haavet, Ole Rikard (Red.), Ungdomsmedisin. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00702-3. s. 21–28.
 • Haavet, Ole Rikard (2005). Ungdom i risikosonen. I Haavet, Ole Rikard (Red.), Ungdomsmedisin. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00702-3. s. 43–48.
 • Haavet, Ole Rikard (2005). Å redusere helserisiko og øke motstandskraft. I Haavet, Ole Rikard (Red.), Ungdomsmedisin. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00702-3. s. 69–76.
 • Haavet, Ole Rikard (2005). Ung og syk - bære eller briste? I Haavet, Ole Rikard (Red.), Ungdomsmedisin. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00702-3. s. 111–116.
 • Haavet, Ole Rikard & Grøholt, Berit (2005). Krisereaksjoner. I Haavet, Ole Rikard (Red.), Ungdomsmedisin. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00702-3. s. 151–157.
 • Haavet, Ole Rikard & Grøholt, Berit (2005). Ikke-medikamentelle strategier i behandling av psykiske plager og sykdommer i allmennpraksis. I Haavet, Ole Rikard (Red.), Ungdomsmedisin. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00702-3. s. 170–176.
 • Haavet, Ole Rikard (2005). Kartlegging av unges sykelighet. I Haavet, Ole Rikard (Red.), Ungdomsmedisin. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00702-3. s. 186–190.
 • Haavet, Ole Rikard; Straand, Jørund; Hjortdahl, Per & Saugstad, Ola Didrik (2005). Do negative life experiences predict the health-care-seeking of adolescents? A study of 10th-year students in Oslo, Norway. Journal of Adolescent Health. ISSN 1054-139X. 37(2), s. 128–134. doi: 10.1016/j.jadohealth.2004.08.0.
 • Haavet, Ole Rikard; Saugstad, Ola Didrik & Straand, Jørund (2005). Positive factors associated with promoting health in low-risk and high-risk populations of 15-and 16-year-old pupils in Oslo, Norway. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 94.
 • Haavet, Ole Rikard; Straand, Jørund; Saugstad, Ola Didrik & Grünfeld, Berthold (2004). Illness and exposure to negative life experiences in adolescence: two sides of the same coin? A study of 15-year-olds in Oslo, Norway. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 93(3), s. 405–411.
 • Haavet, Ole Rikard (2003). Allmennpraktikkerens arbeid ved psykiske forstyrrelser hos barn og ungdom. I Hunskår, Steinar (Red.), Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk. s. 506–513.
 • Haavet, Ole Rikard & Grünfeld, Berthold (1997). Er barns livserfaringer av betydning for somatisk sykdomsutvikling? En litteraturoversikt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117, s. 3644–3647.
 • Pedersen, TE; Oleivsgard, OH; Haavet, Ole Rikard; Mathiesen, O; Fonneløp, H & Styr, F [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (1989). Acute blood pressure response to nifedipine as a predictor of the long-term effect in arterial hypertension. Current Therapeutic Research: Clinical and Experimental. ISSN 0011-393X. 46, s. 555–564.
 • Haavet, Ole Rikard; Berg, Per Emil & Røst Hagen, Liv (1985). Tidsskr Nor Laegeforen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 105, s. 1684–1685.

Se alle arbeider i Cristin

 • Martinsen, Egil Wilhelm; Falkum, Erik; Haavet, Ole Rikard & Røssberg, Jan Ivar (2016). ABC i kognitiv terapi Startbok for helsearbeidere. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1862-2. 112 s.
 • Haavet, Ole Rikard; Dahl, Alv A; Aarre, Trond F. & Loge, Jon Håvard (2014). Psykiske problemer i somatisk medisin. Haavet OR. Kap. 44 Somatisk sykdom hos ungdom. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202418786.
 • Garløv, Ida & Haavet, Ole Rikard (2011). Psykiske vansker hos barn og unge En veileder for fastleger og andre i første linje. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-017-8. 174 s.
 • Haavet, Ole Rikard (2005). Ungdomsmedisin. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00702-3. 208 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette; Ruud, Torleif & Haavet, Ole Rikard (2019). Forekomst og distribusjon av psykologiske diagnoser og relatert hyppighet av konsultasjoner i norsk allmennpraksis. .
 • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette & Haavet, Ole Rikard (2019). Psychological diagnoses and frequency of consultations in general practice.
 • Haavet, Ole Rikard (2018). CBT in Norway - research and teaching students and Family Practitioners.
 • Haavet, Ole Rikard (2018). CBT teaching for Medical students and for Family Practitioners in Norway.
 • Haavet, Ole Rikard; Stoltenberg, Camilla; Strøm-Gundersen, Marte & Hartgen, Alf (2018). Gutter som snubler. [Radio]. NRK Ytring.
 • Haavet, Ole Rikard (2018). Karensdagen kan velte økonomien til de svakest stilte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Haavet, Ole Rikard (2018). Skeivt ut om sykmelding (kommentar til innlegg fra fastlege Jørgen Skavlan 13.05.18). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Haavet, Ole Rikard (2018). Gutter som snubler. NRK Ytring.
 • Haavet, Ole Rikard (2017). Oppdatert kunnskap om selvmord. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137.
 • Haavet, Ole Rikard (2017). Er tiden inne for å oppdatere seg på psykiske lidelser? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137.
 • Haavet, Ole Rikard; Lykke, Kirsten; Wilson, P; Gullbrå, Frøydis; Dahli, Mina Piiksi & Graungaard, Anette Hauskov (2016). Nordic research network for children and adolescents – GPs and prevention, diagnosis, effective treatments, next of kin and family health teams.
 • Haavet, Ole Rikard (2016). Unge som lider, må få hjelp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Haavet, Ole Rikard (2014). Somatisk sykdom hos ungdom, Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202418786. s. 695–704.
 • Homlong, Lisbeth; Haavet, Ole Rikard & Rosvold, Elin Olaug (2013). KAN BRUK AV HELSETJENESTER HOS 15–16-ÅRINGER PREDIKERE ØKT RISIKO FOR SKOLEFRAFALL? EN LONGINTUDINELL POPULASJONS-BASERT STUDIE. .
 • Homlong, Lisbeth; Haavet, Ole Rikard & Rosvold, Elin Olaug (2013). Can use of health care services among 15–16-year-olds predict an increased level of high school dropout? A longitudinal community study. .
 • Halvorsen, Tori Flaatten; Haavet, Ole Rikard & Rosvold, Elin Olaug (2012). Hva skjer i møtene mellom allmennlegen og pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse? En studie om pasientenes erfaringer i møte med allmennlegen. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 34–34.
 • Haavet, Ole Rikard (2010). Elevhelse – et nyttig begrep? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130(1).
 • Haavet, Ole Rikard (2009). Et spørsmål om liv og lære? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(23), s. 2515–2516.
 • Haavet, Ole Rikard (2009). Unges private hodepine. Tidsskr Nor Lægeforen 2009; 129; 1433. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(15).
 • Haavet, Ole Rikard (2008). Ny åpenhet om overgrep. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Haavet, Ole Rikard (2008). Fastlegereformen må følges opp. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Haavet, Ole Rikard (2008). Motbeviser Staffs påstander om at seksuell utnyttelse av gutter ikke har betydning for guttenes senere helse (Lommemannsaken)http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/118773 http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/118773. [TV]. NRK Kveldsnytt.
 • Haavet, Ole Rikard (2008). Motbeviser Staffs påstander om at seksuell utnyttelse av gutter ikke har betydning for guttenes senere helse (Lommemannsaken)http://www.dr.dk/tvaindslag/tvaindslag.aframe?id=284794&action=fulltxt. [TV]. DR TV Avisen.
 • Haavet, Ole Rikard (2008). – Slik kan vi forebygge i Norge http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/1.6231498. [Internett]. NRK Puls .
 • Haavet, Ole Rikard (2008). Leger tiden alle sår? Når unge får psykiske helseproblemer. http://www.ungdomsmedisin.no/content/view/59/104/.
 • Haavet, Ole Rikard (2008). Ung og syk - bære eller briste? http://sites.web123.no/Arrangementsupport/PMU/PMU2008/infeksjonsmedisin26og27oktober.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=22200.
 • Haavet, Ole Rikard (2008). Unges krisereaksjoner - usynlige snubletråder i unges hverdag? http://sites.web123.no/Arrangementsupport/PMU/PMU2008/infeksjonsmedisin26og27oktober.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=22200.
 • Haavet, Ole Rikard (2008). - Er det håp for meg, doktor? Ole Rikard Haavet http://sites.web123.no/Arrangementsupport/PMU/PMU2008/infeksjonsmedisin26og27oktober.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=22200.
 • Haavet, Ole Rikard (2008). Fattigdom, omsorgssvikt og overgrep - hva betyr det for helsa?
 • Haavet, Ole Rikard (2008). Paneldebatt "Hvem eier ungdomsmedisinen?".
 • Haavet, Ole Rikard (2006). Skal vi ha en ny førstelinjetjeneste for unge? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 126, s. 1231–1231.
 • Flottorp, Signe; Bjerkeland, Evy; Bærheim, Anders; Forland, Frode; Forsgren, Berit & Hagerup, Johan [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2005). Hvordan bedre kvalitet og videre- og etterutdanning i allmennpraksis? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125, s. 601–602.
 • Haavet, Ole Rikard & Skeie, Ivar (2004). Er unges gode helse kun valgflesk. Utposten. ISSN 0800-5680. 33, s. 2004–2004.
 • Haavet, Ole Rikard (2004). Depresjon hos unge - en oversett lidelse med gode behandlingsmuligheter. Utposten. ISSN 0800-5680. 33, s. 24–26.
 • Haavet, Ole Rikard & Ronge, K (2002). Fastlege på nett med de unge. [Internett]. Tidsskr Nor Lægeforen .
 • Haavet, Ole Rikard & Gudim, Hilde Beate (2001). Ungdomsmedisin – et nytt fagfelt? Vi vet for lite om ungdommers spesielle behov i helsetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 121, s. 2912–2912.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 3. feb. 2022 08:43

Prosjekter

Forskergrupper