Ole Rikard Haavet

Professor emeritus
Bilde av Ole Rikard Haavet
English version of this page
Telefon + 47-95179494
Rom 322
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for allmennmedisin Kirkeveien 166 0450 Oslo
Postadresse Avdeling for allmennmedisin Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Barn og unges helse er mitt spesielle interessefelt. Mulighetene for å styrke mestring og ta vare på god helse, også under og etter alvorlige belastninger, står sentralt.

Jeg interesserer meg generelt for tema innen samfunns- og allmennmedisin, og har fokus på forebygging, tidlig diagnose og tidlig behandling. Jeg er opptatt av å forankre klinisk praksis i forskningsbasert kunnskap.

Min forskning omfatter:

 • fastlegenes tilbud til barn og unge
 • betydningen av negative livserfaringer og helseatferd i 15 års alderen for dropout i skolen og senere marginalisering i arbeidslivet
 • fastlegenes tilbud til personer med psykisk utviklingshemning
 • oppfølging etter selvpåført forgiftning (selvmord / selvdrap)
 • validering av psykometriske instrumenter for å avdekke depresjon hos unge i primærhelsetjenesten (inkl. betydning av etnisitet)
 • sykdomsforståelse og selvforståelse ved medisinsk uforklarte symptomer (eks. PNES)
 • forebygging og behandling av spiseforstyrrelser
 • betydning av skolemiljø for helse
 • behandling av bl.a.angst, depresjon og smerte med kognitiv terapi 
 • sammenhengen mellom mestringskapital, belastninger og helse
 • fastlegers holdning til og erfaring med forebyggende helsearbeid 
 • betydningen for barn og unges helse når en forelder får kreft
 • samhandling i helsetjenesten (Shared care) med utgangspunkt i primærhelsetjenesten og psykiske lidelser (inkl. multimorbiditet)
 • samhandling om eldre med depresjon

I forskningen benyttes både kvantitative og kvalitative metoder.

Noen unge opplever utfordringer som blir større enn de mestrer og utvikler psykiske helseproblemer. Kognitiv atferdsterapi er en kunnskapsbasert behandling, som viser seg spesielt egnet for å hjelpe disse unge. Kognitiv terapi spesielt og psykiatri i allmennpraksis generelt, har derfor også min interesse.

Undervisning i embetsstudiet:

 • Ungdomsmedisin
 • Ungdomspsykiatri i allmennpraksis
 • Medisinsk kommunikasjon
 • Kognitiv atferdsterapi
 • Faglig medvirkning eksamen Modul 5
 • Eksaminator ved avsluttende embetseksamen

Undervisning i videre- og etterutdanning:

 • Ungdomsmedisin generelt, og psykiske vansker hos barn og unge spesielt
 • Effekter av fattigdom i barne- og ungdomsår for helse i voksen alder
 • Kognitiv atferdsterapi
 • Medisinsk kommunikasjon
 • Den eksistensielle samtalen
 • Generelle allmenn- og samfunnsmedisinske temaer

Bakgrunn

Jeg er forankret i primærhelsetjenesten og har arbeidet kontinuerlig i klinisk praksis. Samtidig har jeg hatt oppgaver som leder for legesenter, kommunelege I, bydelsoverlege og helsesjef.
Jeg har dessuten erfaring som styremedlem i diakonale institusjoner, og som tillitsvalgt lokalt og sentralt i Den norske legeforening.

Se CV (pdf) for mer detaljert informasjon.

English

Samarbeidsprosjekter

 • Family Health teams: Shared care for mental and co-morbid illnesses by well coordinated primary and mental health care. Et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus FOU-avdeling psykisk helse,  Sykehuset Innlandet, McMaster University, Department of Psychiatry & Behavioral Neuroscience, Hamilton, Canada og Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo fra 2016. To (tre) PhD - stipendiater, én ved Avdeling for allmennmedisin, UiO.
 • SocialHealthBoots. Målet med forskningsprosjektet er å få fram kunnskap for å gi bedre og mer effektive informasjon til ungdom (alder 16-26 år) om psykisk helse gjennom smart bruk av online chatbots. Chatbots er digitale assistenter basert på automatiske dialogsystemer som samhandler med mennesker via naturlig språk. Den siste utviklingen innen kunstig intelligens og dyplæring gjør chatbots til et lovende supplement til mer kostbare og tidkrevende tiltak innenfor helse- og  velferdstjenester. Social Health Bots prosjektet er et samarbeid mellom Sintef, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo. PhD-stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, UiO, fra 2019 (Post doc 2017-2018, PhD-stipendiat 2019 -).
 • Depresjon hos eldre. Bruken av strukturert samarbeidsmodell mellom fastlege og alderspsykiater. PhD-stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, UiO, fra 2019.
 • Psykogenic Non-epileptic Seizures (PNES). PhD-prosjekt med tittel En plagsom diagnose! Oppfattelser av sykdom og selvtillit hos ungdom og voksne med PNES. PNES blir oppfattet i prosjektet også som eksempelfenomen for å forklare Medisinsk uforklarte symptomer (MUS). Prosjektet er et samarbeid mellom Statens senter for epilepsi, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo. PhD fra Avdeling for allmennmedisin, UiO, fullført 2017.
 • DaNoVa-prosjektet er et samarbeid med Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus. I dette samarbeidet har vi kontakt med nøkkelpersoner i prosjektet Guidelines for Adolescent Depression in Primary Care (GLAD-PC) ved Department of Psychiatry, Columbia University, New York, USA. Prosjektet fullført i 2016 med fem vitenskapelige publikasjoner, alle tilknyttet Avdeling for allmennmedisin, UiO.
 • Marginalisering i arbeidslivet er et samarbeidsprosjekt med Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Marginalsieringsprosjektet har flere internasjonale samarbeidspartnere, blant annet avtalefestet samarbeid med dr. Dean Kilpatrick ved the Medical University of South Carolina and National Crime Victims Research and Treatment Center i USA. PhD fra Avdeling for allmennmedisin, UiO, fullført 2015.
 • Self-poisoning: Studies of aftercare, attitudes, satisfaction and intervention. Prosjektet har lagt særlig vekt på allmennlegens rolle i forebygging og oppfølging av selvmord. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Ahus og Universitetet i Oslo, Avdeling for allmennmedisin. PhD ferdig i 2015. 
 • Utviklingshemmede. Fastlegenes behandling og oppfølging av personer med utviklingshemming slik samarbeidspartnere, pårørende og legene selv opplever det.
  Prosjektet var et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Sykehuset Innlandet, og Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Prosjektet kom i stand som et samarbeid melliopm de to sistnevnte. PhD fra Avdeling for allmennmedisin, UiO, fullført høsten 2014.

 • Nordisk barne og unge forskernettverk er et allmennmedisinsk nettverk som ble etablert i København 7. oktober 2011 av forskere fra universitetet i vertsbyen og Universitetet i Bergen, og hvor jeg deltok som representant for Universitetet i Oslo. Forskere fra Stockholm, Aarhus, Odense, Ålborg, Tampere, Helsingfors, Aberdeen/Inverness (Skottland) er siden kommet med. Nettverket har hatt møter i Bergen 24. og 25. mai 2012, Oslo 8.-10. november 2012, Købehavn 2.-4. mai 2013, Tampere 22. september 2013, Bergen 15. og 16. mai 2014, Oslo 12.- 14. februar 2015, København 28. - 29. januar 2016, Inverness, Skotland, 8. og 9. september 2016, Bergen / Voss 9.-11. mars 2017, Reykjavik 14.-17. juni 2017, i Oslo 8.-10. mars 2018 og Aalborg 16. juni 2019. På grunn av Koronapandemien ble det gjennomført Zoom-møte 12. april 2021. Nytt Zoom-møte er planlagt 2. juni 2021. Det er inngått samarbeid i en rekke forskningsprosjekt. Du kan lese mer om nettverket her (poster fra 18. Nordiske kongress i allmennmedisin i Tampere, Finland). Jeg har deltatt i to samarbeidspublikasjoner (2018, 2019) fra nettverket, se nedenfor.
 • Flere andre av prosjektene hvor jeg deltar er samarbeids-prosjekter mellom flere institusjoner i Norge, kfr. CV
Emneord: ungdomshelse, ungdomsmedisin, Allmennmedisin, fastlege
Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 2. sep. 2021 10:42

Prosjekter

Forskergrupper