EVU-kurs: Teorier og metoder i helseetikken

Målgruppen for dette kurset er helsepersonell, samt andre interesserte som ønsker kompetanseheving i helseetikkens teorie og metode. Kurset arrangeres over 5 hele dager i januar 2022. Påmeldingsfrist: 17. desember.

hippocrates

Kort om kurset

Kurset handler om etiske teorier og metoder som er nyttige for å håndtere og forstå helseetiske problemer. Noen etiske teorier, som konsekvensetikk og fireprinsippsetikk, tar mål av seg til å finne de beste løsningene på etiske spørsmål og argumentene som begrunner disse løsningene. Andre teorier, som dydsetikk og omsorgsetikk, kan hjelpe oss å belyse etiske spørsmål og gi oss begreper til å forstå spørsmålene og hva som står på spill i dem. I kurset vil vi bruke teoriene/metodene til å drøfte etiske spørsmål, for å vise både muligheter og begrensninger ved teoriene/metodene. Prioritering i helsetjenesten blir behandlet grundig som et gjennomgangstema. De andre helseetiske spørsmålene som for eksempel dødshjelp, bioteknologiens etikk og helsetjenestens grenser kan variere fra gang til gang. Det vil i hovedsak være prinsipielle spørsmål og spørsmål på samfunnsnivå og overordnet nivå i helsetjenesten.

Tid og sted

 • 17., 18. og 19. januar 2022
 • 24. og 25. januar 2022
 • Digitalt på Zoom.
 • Detaljert timeplan (oppdatert 12. januar)

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du kunne

 • vise hvordan profesjonsetikk, dydsetikk, omsorgs- og nærhetsetikk, feministisk etikk og diskursetikk kan kaste lys over helseetiske problemer og helsefaglig praksis
 • forklare det norske systemet for prioritering i helsetjenesten
 • anvende kasuistisk tilnærming og fireprinsippsetikk på helseetiske problemer
 • vise hvordan ulike standpunkter i helseetiske debatter kan forstås i lys av politisk liberalisme og kommunitarisme
 • drøfte styrker og svakheter ved det norske systemet for prioritering i lys av diskursetikken og andre etiske teorier
 • redegjøre for de helseetiske spørsmålene som har blitt vektlagt i undervisningen, med vekt på ulike posisjoner og argumenter
 • analysere argumentasjon om helseetiske spørsmål ved hjelp av grunnleggende prinsipper for argumentasjonsanalyse, inkludert holdbarhet og relevans

Undervisning

Undervisningen foregår på norsk og vil bestå av forelesninger og studentaktiviserende undervisning som gruppearbeid og etikkdrøftinger i plenum og i grupper. Undervisningen foregår sammen med medisinstudenter og studenter på masteremnet SME4110 - Teorier og metoder i helseetikken.

Forelesere er fra Senter for medisinsk etikk ved UiO.

Du må være minimum 80 % til stede på opplæringsprogrammet for å få kursbevis, men det er ingen eksamen på EVU-kurset.

Anbefalt litteratur

Litteraturliste (oppdatert 12. januar)

Påmelding og opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder.  

Påmeldingsfrist var 17. desember. Ta kontakt med Anders Tvedt hvis du ønsker å stå på venteliste. 

Kursavgift

Kursavgift på kr 1500,- vil bli sendt som faktura etter opptak.

Godkjenninger

 • Psykologforeningen godkjenner kurset som 28 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
 • Presteforeningen godkjenner kurset som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 28 timer.
 • Den norske legeforening godkjenner kurset for alle spesialiteter med 28 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Helsesekretærforbundet i Delta godkjenner kurset med 28 timer.
 • Fagforbundet godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige med 28 timer, for alle relevante helsepersonellgrupper. 
 • Sykepleierforbundet godkjenner kurset som meritterende med totalt 28 timer for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Kontakt

Publisert 8. nov. 2016 10:03 - Sist endret 12. jan. 2022 10:22