EVU-kurs: Teorier og metoder i helseetikken

Målgruppen for dette kurset er helsepersonell, samt andre interesserte som ønsker kompetanseheving i helseetikkens teorie og metode. Kurset arrangeres over 5 hele dager i januar 2021.

hippocrates

Kort om kurset

Kurset handler om etiske teorier og metoder som er nyttige for å håndtere og forstå helseetiske problemer. Noen etiske teorier, som konsekvensetikk og fireprinsippsetikk, tar mål av seg til å finne de beste løsningene på etiske spørsmål og argumentene som begrunner disse løsningene. Andre teorier, som dydsetikk og omsorgsetikk, kan hjelpe oss å belyse etiske spørsmål og gi oss begreper til å forstå spørsmålene og hva som står på spill i dem. I kurset vil vi bruke teoriene/metodene til å drøfte etiske spørsmål, for å vise både muligheter og begrensninger ved teoriene/metodene. Prioritering i helsetjenesten blir behandlet grundig som et gjennomgangstema. De andre helseetiske spørsmålene som for eksempel dødshjelp, bioteknologiens etikk og helsetjenestens grenser kan variere fra gang til gang. Det vil i hovedsak være prinsipielle spørsmål og spørsmål på samfunnsnivå og overordnet nivå i helsetjenesten.

Kurssamlinger vår 2021

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du kunne

 • vise hvordan profesjonsetikk, dydsetikk, omsorgs- og nærhetsetikk, feministisk etikk og diskursetikk kan kaste lys over helseetiske problemer og helsefaglig praksis
 • forklare det norske systemet for prioritering i helsetjenesten
 • anvende kasuistisk tilnærming og fireprinsippsetikk på helseetiske problemer
 • vise hvordan ulike standpunkter i helseetiske debatter kan forstås i lys av politisk liberalisme og kommunitarisme
 • drøfte styrker og svakheter ved det norske systemet for prioritering i lys av diskursetikken og andre etiske teorier
 • redegjøre for de helseetiske spørsmålene som har blitt vektlagt i undervisningen, med vekt på ulike posisjoner og argumenter
 • analysere argumentasjon om helseetiske spørsmål ved hjelp av grunnleggende prinsipper for argumentasjonsanalyse, inkludert holdbarhet og relevans

Undervisning

Undervisningen foregår på norsk og vil bestå av forelesninger og studentaktiviserende undervisning som gruppearbeid og etikkdrøftinger i plenum og i grupper. Undervisningen foregår sammen med medisinstudenter og studenter på masteremnet SME4110 - Teorier og metoder i helseetikken, som tar eksamen og dermed får studiepoeng. Dersom du ønsker å få studiepoeng må du melde deg på masteremnet innen 9. desember. Det er ikke anledning til å bytte etter at fristen har gått ut.

Forelesere er fra Senter for medisinsk etikk ved UiO.

Du må være minimum 80 % til stede på opplæringsprogrammet for å få kursbevis, men det er ingen eksamen på EVU-kurset.

Pensum

Anbefalt litteratur

Påmelding og opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder. Frist for påmelding var 9. desember.

Kursavgift

Kursavgift på kr 1500,- vil bli sendt som faktura etter opptak.

Godkjenninger

 • Psykologforeningen godkjenner kurset som 27 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
 • Helsesekretærforbundet i Delta  godkjenner kurset med 27 timer. 
 • Norsk sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 27 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
 • Presteforeningen godkjenner kurset som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektoren, tellende med 27 kurstimer. 
 • Den norske legeforening godkjenner kurset for alle spesialiteter med 27 som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Kurset er også søkt godkjent av: 

 • Fagforbundet 

 

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Søk opptak på SME4110 - Teorier og metoder i helseetikken

Kontakt

Publisert 8. nov. 2016 10:03 - Sist endret 5. jan. 2021 19:39