Program

Onsdag : IA-avtale, politikk og lovverk

09:00 Introduksjon, presentasjon Tellnes/Kvammen
09:30

Beslutningsstøtte, sykdomsbegrepet, statistikk og økonomi, IA-avtalen og sykefraværsoppfølging

Grete Damberg
10:30

Innføring i trygdemedisin og sykmelding

Tellnes

11:45 Lunsj  
12:30

Forebygging, arbeidsmiljølov og taushetsplikt. Sykdom og helse

Tellnes
13:30

Historikk, intensjoner og statistikk.

Sykemelderrollen, hva påvirker sykemelding. Aktivitetskrav. Rollen som primærkontakt. Effektiv samhandling mellom NAV, helsevesen og arbeidsliv. Kasuistikker

Eli Magnesen

16.00 Avslutning  

Torsdag : Hvordan anvende teori i praksis?

09:00

Lovverk, forskrift, juridiske betraktninger og utfordringer

Agneta E Iversen

10:00

Forskrift om unntak fra legeerklæring. Generelt om sykemelding,  

Agneta E IversenAgneta E Iversen
11:00

NAVs Arbeidslivssenter. Helse- og rehabiliteringstjenester. Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven 

Tellnes
11:45 Lunsj  
12:30

Vårt praktiske arbeid med sykmelding

Sykemelderrollen i praksis. Verktøy og hjelpemidler. Gradering av sykemelding. Dialogmøte. BHT. Bruk av faglig veileder i sykemeldingsarbeidet. Praktisk utfylling av sykemelding. Eksempel på kommunikasjon med arbeidsgiver og NAV. Gruppearbeid og plenumsdiskusjon. Kasuistikker (elektronisk journal).

Tellnes/Kvammen
15:30 Oppsummering av det praktiske arbeidet med sykmelding Tellnes/Kvammen
16.00 Avslutning  

Fredag : Kommunikasjon og veien videre

09:00

Hvordan få til kommunikasjon og alternativ til sykmelding, status presens og potensiale til bedring, praktisk bruk «Raskere tilbake». Ulike tiltak igjennom NAV.

 Gruppearbeid. Kasuistikker

Vegard Ølstørn

11:45

13:30

14:30

Lunsj

Kursprøve

Evaluering

-

Tellnes/Kvammen

Tellnes/Kvammen

 

 

 

15:15 Avslutning og utdeling av kursbevis  
Publisert 28. juni 2016 13:51 - Sist endret 15. feb. 2022 13:54