English version of this page

Helsevaner etableres tidlig

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. To studier viser at matvaner og kroppsstørrelse hos norske barn holder seg stabilt de første syv leveårene.

Mor, barn og grønnsaker

En tidlig start med grønnsaker legger grunnlaget for å opprettholde et godt kosthold livet ut. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Kroppsstørrelse og kosthold holder seg i stor grad stabilt gjennom de første syv leveårene hos norske barn. Det er resultatet av to studier som har sett på betydningen av stabilitet i matvaner og stabilitet i kroppsstørrelse i barneårene.

Arv og miljø

– Gener kan ha en viktig påvirkning på utviklingen av overvekt og fedme i barneårene, men effekten av miljøet rundt barna er også av svært stor betydning, forteller Anne Lene Kristiansen. Hun er postdoktor ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO.

– Flere oppsummeringsstudier har funnet at foreldrenes overvekt er en viktig risikofaktor for overvekt hos barnet. Dette så vi også i våre analyser. Særlig er mors overvekt av stor betydning.

Resultatene viser at det i et folkehelseperspektiv er viktig å fremme et sunt kosthold tidlig. Dette gjelder spesielt hos barn av foreldre med høy kroppsmasseindeks.

Stabile matvaner i barneårene

Statistikk basert på spørreskjemasvar fra 9025 mødre taler et tydelig språk: det skjer få endringer i kostholdet hos norske barn de første sju leveårene.

Mona Bjelland har forsket på barns matvaner. Hun ser store utfordringer i å få norske barn til å spise mer frukt og grønnsaker. Foto: Torunn H. Totland/privat

Mona Bjelland er en av få som har sett på stabilitet i matvaner hos små barn. Hun er også postdoktor ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO.

– Barn som allerede fra halvannet års alder spiser lite frukt og grønnsaker er i stor grad de som også spiser lite frukt og grønnsaker ved 7 års alder. Et tilsvarende mønster ser vi for brus og saft med sukker. De som drikker mest ved halvannet års alder er også de som drikker mest ved 7 års alder, sier Bjelland.

Resultatene er tydelig knyttet til sosiale forskjeller. Blant annet viser det seg at barn av mødre med lav utdannelse sjeldnere spiser frukt og grønnsaker og oftere drikker brus og saft med sukker sammenliknet med barn av mødre med høy utdannelse.

– Det er likevel gledelig at inntaket av brus og saft med sukker ser ut til å være lavt i barneårene, sier Bjelland.

Den største utfordringen blant norske barn ligger i å øke barnas inntak av frukt og grønnsaker.

Kroppsstørrelse

Anne Lene Kristiansen har funnet ut at barn som fødes med stor kroppsstørrelse også er større enn jevnaldrende når de er syv år gamle. Foto: Gunnar F. Lothe, UiO.

Det er ikke bare kostholdet som holder seg stabilt de første syv leveårene. Anne Lene Kristiansen har sett på stabilitet i kroppsstørrelse hos barn ved fødsel og deretter ved ett, tre og syv år, og ser at også denne holder seg stabil.

Studien presenterer for første gang norske data på stabilitet i barns kroppsstørrelse. Den gir også et viktig bidrag til forskningen ved å inkludere

data allerede fra fødsel, noe vi ikke har hatt god kunnskap om tidligere.

– Funnene er viktige fordi de bekrefter at norske forhold kan sammenlignes med internasjonale, sier Kristiansen.

Resultatene er også viktige sett i sammenheng med Bjellands funn:

– Vi vet at et kosthold med lite frukt og grønnsaker, kombinert med et daglig inntak av sukkerrike drikker over tid, kan øke risikoen for å utvikle overvekt og fedme, sier Bjelland.

– Derfor er det viktig med forebyggende og helsefremmende tiltak.

Kosthold i barnehagen

De to forskerne jobber i dag sammen i et prosjekt som de håper kan bidra til å løse noen av de viktige utfordringer de ser i kostholdet til små barn

– Barnehagene har et stort potensiale i det å være en viktig arena for å fremme et sunt kosthold blant små barn, slik at sunne vaner etableres tidlig, sier Kristiansen.

– Barnehagen kan også bidra til å utjevne de sosiale forskjellene vi ser i kostholdet til små barn i dag, i og med at et stort flertall av barn under skolealder går i barnehagen, legger Bjelland til.

Studien heter «BRA – med grønnsaker» og skal foregå blant barnehagebarn i Vestfold fylke fra 2015 til 2017. Målet

er å finne frem til effektive og kunnskapsbaserte tiltak som øker inntaket av grønnsaker blant barna. Disse tiltakene vil gjøres tilgjengelige på et nasjonalt plan for alle fylker, kommuner og barnehager når studien avsluttes.

Referanser

Changes and tracking of fruit, vegetables and sugar-sweetened beverages intake from 18 months to 7 years in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Bjelland M, Brantsæter AL, Haugen M, Meltzer HM, Nystad W & Andersen LF. BMC Public Health. 2013 Aug 30;13:793.

Tracking of body size from birth to 7 years of age and factors associated with maintenance of a high body size from birth to 7 years of age  – the Norwegian Mother and Child Cohort study (MoBa). Kristiansen AL, Bjelland M, Brantsæter AL, Haugen M, Meltzer HM, Nystad W & Andersen LF. Public Health Nutrition. (e-pub ahead of print)

Av Guro Flinterud
Publisert 12. des. 2014 13:52 - Sist endret 5. feb. 2020 11:21