Disputas: Tonje Lundeby - Klinisk kommunikasjon

M.Sc. Tonje Lundeby ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Clinical Communication and Mental Health in General Practice - A study of general practitioners’ Learning needs, communication skills training, and the Expanded Four Habits Model

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Forskningsleder Jette Ammentorp, Syddansk universitet, Vejle, Danmark
  2. opponent: Professor Catharina E. A. Wang, Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ole Rikard Haavet, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Per Hjortdahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Arnstein Finset, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kommunikasjon og mental helse i allmennpraksis

Tonje Lundeby og medarbeidere har utviklet en modell for å fremme god kommunikasjonen mellom fastleger og pasienter som opplever psykiske plager eller lidelser.

Fastleger i Norge er ofte første behandlingsinstans for pasienter med psykiske plager, men fastlegene mangler stort sett spesialutdannelse innenfor feltet. Forskning viser at mange pasienter blir oversett og feilbehandlet. Relativt få fastleger anvender psykoterapi, så som kognitiv atferdsterapi.

I sin doktorgradsavhandling har Lundeby funnet at fastleger gjerne vil gå på kurs om kommunikasjon og mental helse. Samtidig rapporterer fastlegene, paradoksalt nok, lite usikkerhet og få læringsbehov når det gjelder kommunikasjonsferdigheter eller behandling av psykiske lidelser.

Det er tidligere vist at lege-pasientkommunikasjon er svært viktig og kan påvirke pasienters medisinbruk og symptomtrykk. Det er lite forskning om kommunikasjon og mental helse i allmennpraksis, men enkelte studier finner betydningsfulle virkninger etter trening av leger, som høyere tilfredshet og bedre mental helse hos pasientene.

Lundeby og medarbeidere har i en studie trent fastleger i seks kommunikasjonsferdigheter spesifikt tilpasset konsultasjoner der lettere psykiske plager er eller kan være et tema. I studien fant de at legene etter trening utforsket pasientens egne tanker, bekymringer og ressurser mer og la mer vekt på å fremme pasientenes egen mestring, men viste liten endring i bruk av empati og årsaksforklaringer. Studien viste også store variasjoner i gjennomføringen av basisferdigheter som å starte og avslutte en konsultasjon. Lundeby foreslår derfor at fastlegene trenes i en modell som omfatter kommunikasjonen fra start til slutt i konsultasjonen, i tillegg til de seks spesifikke ferdighetene. Det er behov for mer forskning for å se om en slik modell vil påvirke både legens kommunikasjon og pasientenes mentale helse. 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 16. jan. 2015 10:23 - Sist endret 16. jan. 2015 10:32