Disputas: Rune Hoff

M.Sc. Rune Hoff ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Causal inference in event history analysis with complex longitudinal data».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Research Statistician Brian Tom, Institute of Public Health, University of Cambridge
  • Andreopponent: Dr. Jutta Gampe, Laboratory of Statistical Demography, Max Planck Institute for Demographic Research
  • Leder av komiteen: Professor Tron Moger, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anette Hjartåker, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Jon Michael Gran, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I en økende digitalisert verden hvor data samles inn i rekordfart, vil metoder utviklet i avhandlingen kunne bidra til å svare på problemstillinger rundt årsakssammenhenger der hvor eksperimenter er vanskelig å utføre. For beslutningstakere, slik som leger og politikere, er det spesielt verdifullt å forstå konsekvensene av ulike valg og beslutninger. For eksempel kan det dreie seg om effekten av en medisinsk behandling. Andre interessante spørsmål kan være av ulik karakter; bør det kuttes i sykelønnen eller bør det benyttes delvis eller full sykemelding, eller hvilken effekt hadde avtalen om inkluderende arbeidsliv og fullføring av videregående skole å si for videre arbeidsdeltakelse og helse?

Ved å benytte seg av store datasett som samles over tid, er det mulig å svare på slike spørsmål, uten å ty til randomiserte eksperimenter eller kjenne mekanismene. Slike data kan for eksempel dreie seg om biologiske prosesser i kroppen som endrer verdi hvert sekund, individuelle sykdoms- og behandlingsforløp eller andre hendelser av spesiell interesse i folks liv slik som utdanning og jobb eller bortfall fra arbeidsmarkedet ved sykdom eller uførhet. Blant annet samles det inn i Norske registre, store datamengder som er egnet for slike analyser. Dette krever både stor datakraft, og kunnskap om egnede analyseverktøy.  I avhandlingen er det utviklet nye metoder for å besvare slike spørsmål og deretter benyttet disse for å beregne effekten av HIV-medisin for å forhindre AIDS og død, og hva det å fullføre videregående skole har å si på senere arbeidsdeltakelse og helse.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. sep. 2018 10:30 - Sist endret 13. sep. 2018 10:30