Disputas: Miriam Landfors - Molekylærbiologi

M.Sc. Miriam Landfors ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Regulatory nucleotide modifications in Sertoli cells and germ cells.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Senior Lecturer Gabriella Ficz, Queen Mary University of London, London, United Kingdom
  • 2. opponent: Scientist Ann-Karin Hardie Olsen, Molecular Biology Department, Norwegian Institute of Public Health, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tor Paaske Utheim, Department of Oral Biology, Faculty of Dentistry, University of Oslo

Disputasleder

Professor Ludvig A Munthe, Instiutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Arne Klungland, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kjemiske modifikasjoner på DNA-molekylet er avgjørende for at genene skal uttrykkes i rett mengde og på rett sted. Slike kjemiske modifikasjoner refereres ofte til som epigenetisk genregulering. Første artikkel i denne avhandlingen fokuserer på en nylig oppdaget slik kjemisk modifikasjon, 5-hydroksymetylcytosin (5hmC). Miriam Landfors og medarbeidere har sett på 5hmC i somatiske Sertoli-celler fra rottetestikler før og etter puberteten. Ved puberteten endres genuttrykket i Sertoli-celler dramatisk og nivået av 5hmC tredobles. Resultatene tyder på at 5hmC er spesifikt assosiert med aktive gener.

Det er også oppdaget kjemiske modifikasjoner på RNA (RNA er avskrift av DNA). En av disse modifikasjonene, 6-metyladenin (m6A) er reversibel, den kan altså settes på og fjernes igjen. m6A regulerer stabiliteten til RNA-molekylet. I forsøksdyr er det vist at reguleringen av m6A er avgjørende for meiose og modning av sperm og egg. I studiets andre artikkel har forskerne analysert gener relatert til m6A i menn som har utfordringer med fertilitet. Bland annet ble det identifisert en mutasjon som er assosiert med spermkvalitet.

​For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 12. jan. 2018 08:39 - Sist endret 15. jan. 2018 14:56