Disputas: Hanna Ræder

M.Sc. Hanna Ræder ved Institutt for medisinske basalgfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae Doctor): «Malnutrition and dietary interventions in colorectal cancer patients».

Foto: UiO/Gunnar F. Lothe

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Tommy Cederholm, Institutionen för folkhälso- og vårdvetenskap, Uppsala universitet
  • Andreopponent: Professor Jan-Gunnar Hatlebakk, Klinisk institutt 1, Det medsinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Leder av komiteen: Prodekan Kristin Margrete Heggen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Øivind Larsen, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Rune Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det er vist at et sunt kosthold, en sunn vekt og fysisk aktivitet forebygger utvikling av mange krefttyper. Betydningen av sunt kosthold etter man har fått en kreftdiagnose er derimot i liten grad undersøkt.

I avhandlingen Malnutrition and dietary interventions in colorectal cancer patients har Hanna Ræder beskrevet CRC-NORDIET-studien, som Ræder var med på designe og etablere. Studien har til hensikt å undersøke om et kosthold i tråd med de norske kostrådene, og med særlig fokus på matvarer som kan dempe kronisk betennelse, har betydning for sykdomsutvikling og overlevelse hos pasienter som nylig har fått tarmkreft.

I avhandlingen har Hanna Ræder også sett nærmere på ernæringsstatus og kroppssammensetning hos deltagerne i studien. Patient-generated subjective global assessment (PG-SGA) er et verktøy som brukes til å måle ernæringsstatus hos kreftpasienter. Metoden inkluderer en vurdering av pasientens muskelstatus. Hvorvidt metoden faktisk klarer å fange opp lav muskelmasse er usikkert. I doktorgradsarbeidet ble muskelmasse også målt ved hjelp av bioelektrisk impedansanalyse (BIA) som er en enkel metode for måling av muskelmasse og fettmasse.

Resultatene fra arbeidet viste at PG-SGA ikke var god nok på å fange opp lav muskelmasse. Halvparten av de med lav muskelmasse ble vurdert å være velernærte til tross for at de hadde lav muskelmasse.  Videre viste resultatene at BIA egnet seg til å avdekke tap av muskelmasse.

Lav muskelmasse hos kreftpasienter er vist å ha negativ innvirkning på fysisk funksjon, toleranse for kreftbehandlingen og overlevelse. Resultatene fra dette arbeidet gir ny kunnskap om metoder som egner seg til å fange opp tap av muskelmasse hos kreftpasienter slik at disse pasientene kan få adekvat oppfølging. Resultater fra den pågående CRC-NORDIET studien vil på sikt bidra med informasjon om betydning av kosthold for sykdomsutvikling og overlevelse hos pasienter med tarmkreft.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 11. sep. 2018 14:41 - Sist endret 11. sep. 2018 15:58