Disputas: Karianne Svendsen

M.Sc. Karianne Svendsen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): «Screening and alerting to cardiovascular disease risk in Norwegian pharmacies».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Seniorprofessor Joep Perk, Instituttionen för hälso- ooch vårdvetenskap, Fakultetetn för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Marit Waaseth, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT - Norges arktiske universitet
  • Leder av komiteen: Professor Haakon E. Meyer, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Magne Thoresen, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kjetil Retterstøl, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Apotek velegnet for testing av hjerte-kar-risiko

Viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, som høyt kolesterol, høyt blodtrykk og høyt blodsukker, gir sjeldent symptomer. Man må derfor sjekke seg for å vite sin risiko. I avhandlingen «Screening and alerting to cardiovascular disease risk in Norwegian pharmacies” har Svendsen og medarbeidere sett på effektene av å måle kolesterol, blodtrykk og blodsukker i apotek.

De fant at norske apotek var effektive til å rekruttere og beholde studiedeltagere. Deltagerne gjenspeilte den norske befolkningen med tanke på bosted, utdanningsnivå, røykestatus og kroppsmasseindeks. I løpet av to år hadde 20000 målt kolesterolet sitt. Litt under halvparten av disse oppgav å ikke ha målt kolesterol eller blodsukker tidligere.

Forskerne fant at en av ti hadde et høyt kolesterolnivå (≥7 mmol/L) uten å vite om det. De fant også forhøyet blodtrykk og blodsukker hos friske personer.

Til tross for at fedme er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdommer, fant Svendsen og medarbeidere at noen individer med fedme hadde normale verdier av kolesterol, blodtrykk og/eller blodsukker mens noen normalvektige hadde forhøyede verdier og dermed økt risiko.

Samtidig med hovedstudien deltok 600 personer i en intervensjonsstudie som undersøkte effektene av å få vite sin forhøyede hjerte-kar risiko. Resultatet var at umiddelbar kunnskap om forhøyet risiko ikke var mer effektivt enn å ikke få det. Samlet sett reduserte studiedeltagerne sin risiko etter to måneder, og noen hadde startet på forebyggende medikamenter etter 1 år. Deltagerne oppgav også et litt sunnere kosthold og livsstil, målt med et egenutviklet, studiespesifikt spørreskjema. Samlet kan disse resultatene tolkes som viktige, forebyggende tiltak som følge av målinger av risikofaktorer i apotek.

Resultatene fra avhandlingen viser at en studie i apotek kan nå ut til mange og fange opp personer med forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom. Apotek kan derfor bli en viktig fremtidig aktør innen forebygging av hjerte- og karsykdommer.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 23. aug. 2018 12:57 - Sist endret 23. aug. 2018 14:05