Disputas: Lavanya Thiruchelvam-Kyle

Cand.med. Lavanya Thiruchelvam-Kyle ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Activating natural killer cell receptors: KIR recognition of a cancer-associated ligand».

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Salim Khakoo, University of Southampton
  • Andreopponent: Associate Professor June Myklebust, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Leder av komiteen: Professor Anne Simonsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Niels Christian Danbolt, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Erik Dissen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Naturlige drepeceller, NK celler (Natural killer cells), er en del av immunsystemet vårt. NK cellene dreper kreftceller og celler med infeksjon. Dermed bidrar de til å beskytte oss mot kreft og infeksjoner, og disse egenskapene ønsket vi å undersøke nærmere.

På NK cellens overflate er det proteiner som kalles reseptorer som gjør at NK cellen kan gjenkjenne og drepe kreftceller. Forskningen vår har avdekket at en bestemt reseptor som heter KIR2DS2, gjør at NK cellen kan gjenkjenne brystkreft, eggstokkreft og prostatakreft. Vi er de første som har vist at NK cellen kan gjenkjenne de overnevnte kreftformene. Funnene er spennende og kan bidra til å utvikle målrettet immunterapi mot disse krefttypene.

Vi har i tillegg sett nærmere på mekanismene inni NK cellen som gjør at den bestemmer seg for å drepe. Når en reseptor på overflaten av NK cellen gjenkjenner en kreftcelle vil den sende en beskjed, et klarsignal, på innsiden av NK cellen som gjør at NK cellen angriper. Overflatereseptorene sender dette signalet ved å bruke ulike signalproteiner. To slike signalproteiner heter DAP10 og DAP12, og disse fyrer to ulike klarsignaler som begge kan føre til at NK cellen dreper kreftcellen. DAP10 og DAP12 er vist å samarbeide med hver sin gruppe med NK celle reseptorer. Funnene i avhandlingen tyder på at signalveien fra DAP10 og DAP12 kan fyre samtidig og i samspill med mange av de samme reseptorene på NK cellens overfalte. Dette kan bety at samarbeidet mellom disse to signalveiene er tettere enn tidligere antatt.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 1. juni 2018 13:26 - Sist endret 8. juni 2018 09:21