English version of this page

HMS på laboratoriet

Rollebeskrivelse for det systematiske HMS-arbeidet i IMBs laboratorievirksomhet.

HMS-ansvaret følger IMBs linjestruktur og lovpålagte krav.

Overordnete roller i HMS-arbeidet tilknyttet IMBs laboratorievirksomhet

Instituttleder har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet ved instituttet.

Forskningsgruppeleder skal påse at arbeidet de leder utføres innenfor rammen av det systematiske HMS-arbeidet ved IMB. Dette inkluderer ansvar for all aktivitet som foregår innenfor det areal forskningsgruppen disponerer, herunder også aktivitet som utøves av kjemikaliekontakt og laboratorieingeniører. Gruppeleder skal påse at forskningsarbeidet dokumenteres gjennom konsekvent bruk av laboratoriejournal. Gruppeleder har ansvar for at prosedyrer som benyttes i laboratoriet er risikovurdert før de introduseres, og at substitusjonsvurdering er gjort for farlige kjemikalier som benyttes i laboratoriet.

Forskningsgruppeleder skal påse at forskningsgruppen til enhver tid har en kjemikaliekontakt, og kan delegere ytterligere oppgaver i HMS-arbeidet til andre medarbeidere i forskningsgruppen. Gruppeleder skal sørge for at disse har nødvendige rammebetingelser og tilstrekkelig opplæring til å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Kjemikaliekontaktens hovedoppgaver skal primært være vedlikehold og tilsyn av forskningsgruppens kjemikaliebeholdning, herunder avhending av kjemikalier, oppdatering av UiOs elektroniske stoffkartotek (ECOonline), sørge for forsvarlig oppbevaring og oppdatert kjemikaliemerking etter gjeldende lovkrav. Der hvor det fremkommer uklare ansvarsforhold og eller felles kjemikaliebeholdninger på tvers av forskningsgrupper skal kjemikaliekontakt varsle laboratorierådgiver for nærmere avklaring.

Administrasjonssjef har delegert ansvar for tilsyn, rutiner for internkontroll og dokumentasjon av HMS-arbeidet ved instituttet.

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i alle saker som angår arbeidsmiljøet og se til at arbeidsmiljøloven følges. Verneombudene skal straks varsle nærmeste leder og de som er utsatt for faren dersom man oppdager forhold som kan medføre ulykkes- eller helsefare. Arbeidsgiveren skal avverge faren eller sørge for at forholdet blir rettet opp innen rimelig tid. Dersom dette ikke blir gjort kan lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) kontaktes.

Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid. Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten.

Les mer om verneombudets rolle og oppgaver.

Alle ansatte skal:

  • medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske HMS-arbeid og delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet
  • aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø
  • varsle om kritikkverdige forhold og melde HMS-avvik

Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet.

Sentrale støttefunksjoner i HMS-arbeidet

HMS-koordinator bistår instituttledelsen med å ivareta HMS-ansvaret ved instituttet som helhet. HMS-koordinator fungerer som rådgiver for instituttledelsen i HMS-spørsmål, og jobber tett sammen med instituttleder, administrasjonssjef og laboratorierådgiverne (se nedenfor) i avdelingene for å koordinere, videreutvikle, kvalitetssikre og dokumentere HMS-arbeidet ved IMB. HMS-koordinator bistår administrasjonssjef med gjennomføring av tilsyn og kontroll slik at det systematiske HMS-arbeidet fungerer etter sin hensikt.

HMS-koordinator tilhører IMBs administrasjon og rapporterer til seksjonssjef for Personal og HMS.

Laboratorierådgiver (lab-rådgiver) bistår linjeledelsen1 i avdelingen i oppfølging, utførelse og internkontroll av HMS-ansvaret i laboratoriene. Les mer om oppgavene til laboratorierådgivere ved IMBs lab-avdelinger.

[1] Styringslinjen ved IMB går fra instituttleder til avdelingsleder, seksjonsleder og forskningsgruppeleder.

Emneord: HMS, rollebeskrivelse, HMS-koordinator, Laboratoriearbeid, Laboratory work, laboratorierådgiver, labrådgiver Av Ole Rustad
Publisert 5. mars 2014 13:04 - Sist endret 1. juni 2022 14:08