English version of this page

Strategi 2018-2022

Fra gen til adferd: Fremtidsrettet grunnforskning for god helse.

Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring.

Foto: Gunnar F. Lothe, UiO

Forskning, formidling og utdanning ved instituttet skal fremme god helse ved å øke basalmedisinsk kunnskap for å forstå normale prosesser, og gi innsikt i mekanismer som forårsaker eller forebygger sykdom.

Innholdsfortegnelse

Last ned Strategi 2018-2022 (.pdf)

Samfunnsoppdrag

Institutt for medisinske basalfag er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring.

Instituttet skal gjennom sin virksomhet innen forskning, formidling og utdanning fremme god helse ved å øke basalmedisinsk kunnskap for å forstå normale prosesser, og gi innsikt i mekanismer som forårsaker eller forebygger sykdom.

Visjon

Institutt for medisinske basalfag skal være en ledende aktør innen fremtidsrettet grunnforskning for god helse, og bidra til forskning som kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets helseutfordringer.

Institutt for medisinske basalfag skal tilby et fremragende læringsmiljø innen preklinisk medisin og klinisk ernæring, gjennom motiverende forskningsbasert undervisning av høy kvalitet.

Verdier

Åpen og inkluderende – Vi er saklige, tydelige og konstruktive i kommunikasjon med hverandre og med omverdenen, og har respekt for hverandre i et miljø preget av medbestemmelse og ytringsfrihet. Vi deler av vår erfaring og kunnskap for å spille hverandre gode.

Fremtidsrettet – Vi er engasjerte, initiativrike, kvalitetssøkende og nyskapende, og har faglig integritet. Vi er åpne for ny teknologi og endringsprosesser som kan styrke vårt faglige arbeid på alle nivåer og i alle ansattgrupper.

Ansvarlig – Vi opptrer troverdig, bidrar til et godt arbeidsmiljø, og fremmer høy etisk standard og forsvarlighet i vår virksomhet. Vi skal samarbeide på tvers av nivåer, enheter og stillingsgrupper for å utnytte våre samlede ressurser på en ansvarlig og bærekraftig måte, og sikre kvalitet og videreutvikling i forskning, undervisning og støttefunksjoner.

Mål

Fremragende undervisning

IMB skal tilby et læringsmiljø på linje med de fremste internasjonale læresteder innen klinisk ernæring og medisinske basalfag.

Vi skal rekruttere og utvikle fremragende undervisere, samt videreutvikle undervisningen etter evidensbaserte pedagogiske prinsipper.

Vi skal øke attraktiviteten i undervisningsprogrammene gjennom studentinvolvering og kvalitet i undervisningen. Vi skal ha trygge og gode læringsmiljøer, stimulere til tverrfaglig samarbeid, og fremme metodeforståelse, kritisk refleksjon og selvstendighet.

Grensesprengende forskning

IMB skal etablere og videreutvikle slagkraftige forskningsmiljøer som er internasjonalt konkurransedyktige og støtter opp om instituttets samfunnsoppdrag.

Vi skal styrke samhandlingen på instituttet, utnytte og dele internasjonale nettverk, øke gjennomslaget i søknader om eksterne midler og stimulere til nybrottsarbeid innen forskning.

Vi skal rekruttere og utvikle fremragende yngre forskere og legge til rette for god karriereutvikling i et inspirerende vitenskapelig miljø.

Vi skal arbeide for bedre utnyttelse av forskningsinfrastrukturen ved instituttet, og videreutvikle avanserte tekniske støttefunksjoner for å styrke IMBs konkurransedyktighet.

Synlighet

IMB skal bidra til at forskningsbasert kunnskap formidles og kommer til anvendelse i samfunnet, og medvirke til økt verdiskaping og innovasjon.

Instituttet skal være en synlig aktør i relevante strategiske satsinger og overfor strategiske samarbeidspartnere.

IMBs strategi

Årsplan

Tall og fakta om IMB

Publisert 12. aug. 2013 14:15 - Sist endret 10. feb. 2021 20:02