English version of this page

Fagråd for komparativ medisin

Fagrådet skal gi råd til ledelsen ved Avdeling for komparativ medisin i spørsmål som gjelder drift og utvikling av avdelingen.

Fagrådet skal være bindeledd mellom avdelingens ledelse og gruppelederne ved IMB. Rådet skal fremme god dialog og være et forum for å drøfte viktige temaer som ikke finner plass i den hektiske hverdagen.

Fagrådet skal komme med konkrete forslag til løsninger innenfor følgende temaer:

  • Strategiske diskusjoner og veivalg, inkludert driftsmodeller
  • Risikovurderinger og vurdering av nivået på hygienekrav

  • Priser og kvoteordning
  • Tjenestetilbud og rutiner som berører brukerne
  • Kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak

Medlemmer

Henvendelser om ønskede saker rettes til rådets leder.

Avdelingsleder for komparativ medisin fungerer som sekretariat for rådet.