Disputas: Bodil Bjerkehagen - Kreftepidemiologi

Cand.med. Bodil Bjerkehagen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sarcoma as second primary malignancy – a clinico-epidemiological study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Associate Professor Otte Brosjö, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Stockholm, Sverige   
2. opponent: Avdelingsoverlege  Leiv Sindre Rusten, Onkologisk poliklinikk , Drammen  sykehus
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Marit Bragelien Veierød, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Bettina Kulle Andreassen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Sophie D. Fosså, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ny kreft etter en tidligere kreftdiagnose (sekundær kreft) i ben og bløtvev er økende. Lege og forsker Bodil Bjerkehagen har sammen med medarbeidere studert denne sjeldne krefttypen som benevnes sekundært sarkom. På bakgrunn av en økende bruk av cellegift og strålebehandling har man studert antall nye krefttilfeller, prognostiske faktorer, overlevelse og fordeling av ulike undergrupper av sarkomer. Data er basert på Sarkomdatabasen ved Radiumhospitalet og Kreftregisteret.
Pasienter med sarkom oppstått i et tidligere strålefelt (stråleindusert) ble sammenlignet med sarkompasienter uten tidligere strålebehandling. Tre % av sarkomene var stråleinduserte. Prognosen var dårlig for pasienter med stråleindusert sarkom. Negative prognostiske faktorer for overlevelse, som var mer hyppige blant pasientene med stråleindusert sarkom, var mangelfull kirurgisk fjerning av hele svulsten og sentral lokalisering av tumor på kroppen. Tidligere strålebehandling var i seg selv ikke en prognostisk faktor. Vi konkluderte med at den dårlige prognosen for pasienter med stråleindusert sarkom ikke skyldes tidligere strålebehandling, men en opphopning av negative prognostiske faktorer. 
900 sekundære sarkomer ble identifisert i Kreftregisteret for perioden 1960-2007. Andelen av sekundære sarkomer blant alle sarkomer har økt fra 3% til 14% i perioden. Total dødelighet etter sekundært sarkom er høyere enn hos pasienter med sporadiske sarkomer, men sarkomrelatert dødelighet derimot er lavere enn ved sporadiske sarkomer. Selv om sekundære sarkomer er i økning er de totalt sett svært sjeldne og vi har ikke argumenter for å redusere på kreftbehandlingen som gis i dag av denne grunn.  Kreftbehandling gir en risiko for alvorlige langtidskomplikasjoner og det bør legges til grunn å redusere denne risiko når man lager nye behandlingsprotokoller.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

 


 

Publisert 21. nov. 2013 12:29 - Sist endret 21. nov. 2013 12:31