Disputas: Ingrid Dieset - Psykiatri

Cand.med. Ingrid Dieset ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Endothelial and inflammation markers in schizophrenia and bipolar disorder.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent Sophie Erhardt, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
2. opponent: Professor Ole Bernt Fasmer, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Lars Weisæth, Voksenpsykiatrisk enhet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Torgeir Bruun Wyller, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ole A. Andreassen, Senter for psykoseforskning, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege Ingrid Dieset har forsket på nye potensielle biologiske mekanismer ved alvorlig psykiatrisk sykdom. Til tross for høy grad av arvelighet, vet vi lite sikkert om de bakenforliggende årsakene til schizofreni og bipolar lidelse. I de senere årene har resultater fra genetiske, molekylære og epidemiologiske studier vist at immunrelaterte mekanismer kan spille en rolle ved psykosesykdommer. I sin avhandling Endothelial and inflammation markers in schizophrenia and bipolar disorder har Ingrid Dieset og kolleger vist at økt inflammasjon og endotelrelatert dysfunksjon kan være involvert. De fant økt ekspresjon av et immunrelatert gen (NOTCH4) hos pasienter med bipolar lidelse. Videre fant de en sammenheng mellom økt inflammatorisk aktivitet og hjerte-kar risiko forbundet med annen generasjons antipsykotikabehandling. De påviste også en sammenheng mellom hjernemorfologiske forandringer som kan sees hos pasienter med schizofreni og forhøyede nivåer av et protein som produseres i endotelceller og som er involvert når kroppen skal stanse blødninger (von Willebrand factor).

Kort oppsummert så tyder resultatene fra Dieset’s avhandling på at mekanismer involvert i immun- og endotelrelatert aktivitet også potensielt kan være en del av årsaksmekanismene ved schizofreni og bipolar lidelse. Disse funnene vil forhåpentligvis kunne være et bidrag til utviklingen av nye og bedre medisiner til denne pasientgruppen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum


 

Publisert 14. nov. 2013 15:40