Disputas: Kristin Jensen - Immunologi

Cand.med. Kristin Jensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Precursor B cell development in bone marrow from children and adults.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Hans Erik Heier, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Oslo 
2. opponent: Forsker Nina Iversen, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Oslo 
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor og Forskningssjef Jens Petter Berg, Klinikk for diagnostikk og intervensjon ved Oslo universitetssykehus HF og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Petter Brandtzæg, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Kaare M. Gautvik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

 Lege og forsker Kristin Jensen har funnet at det genetiske potensialet hos B-lymfocyttforstadier i benmargen på viktige punkter er forskjellig hos voksne og barn. Dette kan ha sammenheng med nedsatt mengde B-lymfocytter i blodet og mindre beskyttelse mot infeksjoner hos eldre.

Blodets sammensetning endrer seg med alderen. De første leveår er andelen B-lymfocytter høy, men faller gradvis i barneårene. Antallet av de andre celletypene holder seg stort sett uendret gjennom livet. Mekanismene bak en tilsynelatende redusert B-lymfocyttproduksjon ved økende alder er ukjent.

I sin avhandling Precursor B cell development in bone marrow from children and adults  -  comparative analyses of the transcriptome, har Kristin Jensen og  medarbeidere analysert benmargsprøver fra tilsammen 70 friske frivillige individer (56 barn og 14 voksne). Målet var å studere (1) totalmengden B-lymfocyttforstadier i benmargen hos barn og voksne, (2) sammensetningen av forstadiene, og (3) genaktiviteten (mRNA og microRNA) i 5 ulike forstadier ved hjelp av væskestømscytometri, mikromatriser og kvantitativ RT-PCR. Resultater fra studiene viser at totalmengden B-lymfocyttforstadier reduseres kraftig før 2 års alder etter en forbigående stigning, uten at den innbyrdes balanse mellom de ulike forstadiene endres. Videre viser studiene at mRNA-profilen er karakteristisk for de ulike modningsstadiene og påfallende lik hos voksne og barn, men med noen vesentlige forskjeller. Nøkkelfunn er (1) økt aktivitet hos voksne av genet ID2, en viktig hemmer av B-lymfocyttutviklingen, og (2) redusert aktivitet i RAG1 genet, en regulator av immunglobulinsyntesen. I motsetning til mRNA, viste den andre typen genprodukt, microRNA, ikke store forskjeller mellom de ulike modningsstadier eller mellom barn og voksne.

De samlede resultatene kan bidra til å forklare hvorfor eldre har færre B-celler og lavere antistoffrespons ved vaksinering og infeksjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

 

Publisert 5. sep. 2013 12:40 - Sist endret 18. sep. 2013 16:04