Disputas: Heidi Maria Namløs - Kreftgenomikk

Cand.scient. Heidi Maria Namløs ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies of genome-wide patterns of gene expression and methylation in osteosarcoma.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Assistant Professor Subbaya Subramanian, Department of Surgery, University of Minnesota, USA
  2. opponent: Professor Harald Osmundsen, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo   
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Inger Nina Farstad, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Vessela N. Kristensen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ola Myklebost, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Cand.scient. og stipendiat Heidi Maria Namløs har i sin doktorgradsavhandling ”Studies of genome-wide patterns of gene expression and methylation in osteosarcoma” kartlagt genetiske og epigenetiske endringer i osteosarkom (beinkreft) for å få økt kunnskap om mekanismer som kan styre utviklingen og spredning av osteosarkom. Arbeidet viser hvordan man kan kombinere molekylærbiologisk viten med bioinformatisk analyse for å legge et grunnlag for bedre forståelse av kreftmekanismene.

Osteosarkom er en sjelden krefttype, men oppstår hyppigere hos barn og unge. Pasientene behandles med kirurgi som kan kombineres med kjemoterapi og stråling, men behandlingen har store bivirkninger. Kreft er en sykdom i genene, og oppstår i normale celler der det skjer en forandring i cellens arvestoff (DNA), eller i maskineriet som styrer uttrykket av genene (f.eks. metylering). Det er derfor behov for å utvikle nye behandlinger basert på kunnskap om genetiske avvik.

Hos en høy andel av osteosarkompasientene sprer kreften seg til andre organer, og dette er hovedårsaken til den høye dødeligheten. Under arbeidet med  avhandlingen har Namløs funnet at genet CXCR4, som kan stimulere celler til å forflytte seg i kroppen, er uttrykt i større mengder i svulster hos osteosarkompasienter der kreften sprer seg til andre organer enn hos pasienter som ikke får spredning.

Namløs har videre gjort en kartlegging av genetiske og epigenetiske endringer i osteosarkom og normale prøver (bein og beinceller). mikroRNA er små RNA molekyler som regulerer uttrykket av gener (mRNA) og kan påvirke viktige prosesser i kreftutvikling. Mikromatristeknologi har blitt brukt for å måle endringer i mengden av mikroRNA, mRNA og DNA metylering for  tusener av gener samtidig. Et stort antall mikroRNA som viste systematiske forskjeller i mønsteret mellom osteosarkom og normale prøver ble identifisert. Endringer i mikroRNAene kan forstyrre den normale utviklingen av beinceller og bidra til utvikling av osteosarkom.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 30. apr. 2013 14:58 - Sist endret 2. mai 2013 08:16