Disputas: Anne Marie Mork Rokstad - Geriatri/demensomsorg

Master i helse og sosialfag Anne Marie Mork Rokstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Person-centred dementia care to prevent and treat neuropsychiatric symptoms and enhance quality of life in nursing home patients – the role of leadership and the use of Dementia Care Mapping

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Per-Olof Sandman, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Senterleder Ingelin Testad, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Stavanger       
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ellen Karine Grov, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Per Ole Iversen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Fag- og forskningssjef Geir Selbæk, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Sammendrag

Bedre livskvalitet for personer med demens i sykehjem

Ny studie viser at personsentrert omsorg kan redusere urolig atferd og gi bedre livskvalitet for sykehjemspasienter med demens.

Mer enn 80 % av sykehjemspasientene med demens har atferdsmessige og psykiatriske symptomer. Dette er symptomer som gir nedsatt livskvalitet og oppleves som en belastning for pasienter, pårørende og pleiere. Medikamentell behandling har vist å ha liten effekt på symptomene og kan medføre alvorlige bivirkninger.

I sin avhandling, Person-centred dementia care to prevent and treat neuropsychiatric symptoms and enhance quality of life in nursing home patients- the role of leadership and the use of Dementia Care Mapping, har Anne Marie Mork Rokstad og hennes kolleger vist at personsentrert omsorg kan være egnet til å forebygge og behandle atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens og gi bedre livskvalitet til pasientene. Systematiske metoder ble brukt i en periode på ti måneder for å trene opp personalet til å yte en personsentrert demensomsorg. Sammenlignet med kontrollgruppen, viste pasientene i de sykehjemmene der personalet fikk denne treningen mindre forekomst av urolig atferd og bedre livskvalitet etter at de ti månedene var gått.

Avhandlingen setter også søkelyset på ledernes viktige rolle i utviklingen av en god omsorgspraksis og konkluderer med at ledere på alle nivå i sykehjemmene må være aktive rollemodeller, ha klare visjoner og mål for kvaliteten i pasientbehandlingen samt inkludere og gi fortløpende positiv støtte til sine ansatte.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 11. nov. 2013 10:03 - Sist endret 18. nov. 2013 08:15