Disputas: Astrid Louise Wester - Infeksjon, geriatri, intensivmedisin, mikrobiologi

Cand.med. Astrid Louise Wester ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bacteraemia caused by pneumococci and E. coli; Age-related differences in diagnostic markers, clinical presentation, microbial characteristics and outcome.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Sten Walther, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Sverige.
  • 2. opponent: Professor Harald Wiker, Seksjon for mikrobiologi og Immunologi, Gade Institutt, Universitetet i Bergen, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anne Margarita Dyrhol Riise, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Disputasleder

Professor Jens Petter Berg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Ulf R. Dahle, Avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner, Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet.
 

Sammendrag

Lege og forsker Astrid Louise Wester har sett på alvorlig infeksjon i et geriatrisk perspektiv. Hun har tatt utgangspunkt i over 600 pasienter som hadde de sykdomsfremkallende bakteriene E. coli eller pneumokokker i blodet. Hun fant at høy alder er en risikofaktor for både organsvikt og død under sykehusoppholdet, og at alder kan ha noe å si for hvor stor vekt man bør legge på blodprøven C-reaktivt protein (CRP). Wester fant dessuten at vurdering av allmenntilstand er et godt redskap for å bedømme alvorlighetsgrad. Dette er en vesentlig observasjon i et fag med høy tiltro til måleinstrumenter.

Kriteriene for systemisk betennelsesresponssyndrom (SIRS) benyttes til å plukke ut pasienter som krever rask antibiotikabehandling og overvåkning med tanke på organsvikt. Mange sykehus har valgt å sette grensen ved 3 kriterier. Wester viser at hos eldre bør man heller velge 2 kriterier for ikke å overse alvorlig syke pasienter. For yngre pasienter har antallet kriterier ikke den samme betydningen. SIRS-kriteriene brukes også til å sette diagnosen sepsis ("blodforgiftning"). Funnene tyder på at sepsis sannsynligvis er underrapportert hos eldre.

Ved å studere selve E. coli-bakteriene fra ca. 200 av pasientene, fant Wester at 5% av stammene har samme kjennetegn som E. coli som gir tarminfeksjon og en alvorlig følgetilstand med nyresvikt og indre blødninger. I litteraturen er det tidligere beskrevet bare noen få tilfeller med slike bakterier i blodet. Eldre personer i sykehjem har høy risiko for å dø av infeksjon med denne varianten av E. coli. Westers funn kan tyde på at de eldre pasientene kanskje dør av blodforgiftning snarere enn av den alvorlige følgetilstanden etter tarminfeksjon.

Til slutt undersøkte Wester om eldre personer blir syke av andre grupper av E. coli enn de yngre. Heldigvis fant hun ikke holdepunkter for det. Framtidige vaksiner mot E. coli som gir blodforgiftning vil derfor i utgangspunktet virke like godt hos eldre personer som hos de yngre.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 9. okt. 2014 08:16