Disputas: Gro Hjelmeland Grimsbø - Sykepleie

Cand. san. Gro Hjelmeland Grimsbø ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): ’The final question cannot be answered by anyone anyway...’ Cancer patients’ use of and experiences with an Interactive Health Communication Application (IHCA) during treatment and rehabilitation for cancer.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Siv Söderberg, Luleå tekniska universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Aksel Tjora, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ida Torunn Bjørk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Nina Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Arnstein Finset, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Pasienters erfaringer ved bruk av et internettbasert informasjons og kommunikasjonsverktøy gjennom sykdom og rehabilitering for kreft

Gro Hjelmeland Grimsbø har gjennom sitt doktorgradsarbeid undersøkt hjemmeboende kreftpasienters bruk og erfaringer med et internettbasert informasjons og kommunikasjonsverktøy, WebChoice. Konteksten for avhandlingen er den økte utviklingen og innføringen av teknologiske verktøy i helsevesenet og dagens pasientomsorg.

Avhandlingens resultater viser at hjemmeboende pasienter i aktiv behandling eller rehabilitering for kreft, lever med mange alvorlige og ubesvarte spørsmål og bekymringer som kommer til uttrykk i e mail kommunikasjon med sykepleier i WebChoice. Over halvparten av pasientene i undersøkelsen uttrykker bekymring omkring kreftsykdommen i sin email kommunikasjon med sykepleier. Sykepleierne greier i høy grad å fange opp og svare på pasientens bekymringer på en empatisk og informativ måte i sin e mail kommunikasjon med pasientene.

Intervjuer med noen av pasientene som brukte WebChoice mye, middels eller lite avdekker at internettbaserte informasjons og kommunikasjonsverktøy til bruk i pasientomsorgen ikke kan forstås som passive verktøy. Det kan skapes relasjoner mellom pasientene og verktøyene i tillegg til ambivalente følelser og erfaringer. Pasientene kan føle seg rolige, støttet og i et fellesskap ved bruk av WebChoice hjemmefra. Mens for andre kan tilgangen til verktøyet skape mer usikkerhet og et økt og uønsket sykdomsfokus.

Hjelmeland Grimsbø konkluderer med at email kommunikasjon med sykepleier kan være et supplement til den ordinære oppfølgingen av pasienter med kreft. Ambivalensen noen pasienter uttrykker innebærer at hva tilgangen til teknologiske verktøy hjemmefra gjør med pasientene, bør utforskes videre. Dette er spesielt viktig sett i lys av helsemyndighetenes økte tiltro til, og vektlegging av, utvikling og innføring av nye teknologiske verktøy i dagens pasientomsorg.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 17. jan. 2014 09:41 - Sist endret 22. jan. 2014 07:43