Disputas: Janne Mykland Hilde - Kardiologi

Cand.med. Janne Mykland Hilde ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pulmonary hypertension and ventricular function in chronic obstructive pulmonary disease. A cross-sectional echocardiographic and invasive hemodynamic study of stable patients with smoke-induced COPD.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Associate Professor Jørn Carlsen, Kardiologisk Klinik, Rigshospitalet, København, Danmark
  2. opponent: Seksjonsoverlege Arne Kristian Andreassen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jørgen Jahnsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Pål Smith, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Kjetil Steine, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Den kroniske lungesykdommen KOLS - Kronisk obstruktiv lungesykdom - betegnes i dag som en av vår tids store livsstilssykdommer, som berører rundt 200.000 mennesker i Norge. Sykdommen kan ytterligere kompliseres ved at trykket i lungearteriene øker. Dette kalles «pulmonal hypertensjon (PH)», som bidrar til økt sykelighet, og som igjen forverrer pasientens leveutsikter. Janne Mykland Hilde og hennes medarbeidere presenterer en avhandling som viser  hvordan forhøyelser i lungearterietrykket kan påvirke ikke bare høyre hjertekammer, men også hjertes venstre side.

Studien er basert på undersøkelser med bl.a. invasiv høyresidig hjertekateterisering, avanserte ultralydteknikker og magnetisk resonanstomografi (MR) hos 112 polikliniske KOLS-pasienter på forskjellig funksjonsnivå. PH var tilstede hos 5 %, 27 % og 53 % i henholdsvis GOLD stadiene II, III og IV, som reflekterer økende alvorlighetsgrad ved økende tallverdi. Studien har bl.a. påvist at selv små forhøyelser i lungearterietrykket resulterte i funksjonsnedsettelse, fortykkelse og utvidelse av henholdsvis høyre hjertekammer, dets vegg og selve størrelsen av kammeret. Disse forandringene startet så tidlig i sykdomsforløpet at andre årsaker er mulig, uavhengig av selve trykkøkningen. Tilsvarende funksjonsnedsettelse, men i mindre grad, kunne også påvises for venstre hjertekammer både hos pasienter med og uten PH. Det ble dessuten vist en sammenheng mellom funksjonsnedsettelse av venstre hovedkammer og endringer i høyre hovedkammers morfologi, trykkøkning i lungearterien og grad av lungehyperinflasjon.

Den absolutte belastningsinduserte økningen i lungearterietrykket var lik hos pasienter med og uten PH. Dersom denne trykkøkningen vurderes i relasjon til hjerteminuttvolum eller arbeidsbelastning, kunne studien påvise en unormal trykkøkning ved belastning hos 58 %. Trykkendring relatert til endring i arbeidsbelastning vil derfor være et bedre mål i vurdering av belastningsindusert PH hos pasienter med KOLS.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 20. nov. 2014 08:45