Disputas: Ingvild Eidem - Epidemiologi

Cand.med. Ingvild Eidem ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pregnancy outcomes in women with type 1 diabetes  in Norway.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Elisabeth R Mathiesen, Center for Pregnant Women with Diabetes, Rigshospitalet, København, Danmark.
  • Postdoktor Nils-Halvdan Morken, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet I Bergen, Norge.

  • Professor Anne Flem Jacobsen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Disputasleder

Førsteamanuensis Tore Julsrud Berg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Seniorforsker Lars Christian Stene, Divisjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet.
 

Sammendrag

Lege Ingvild Eidem har i avhandlingen «Pregnancy outcomes in women with type 1 diabetes in Norway» studert risiko ved svangerskap og fødsel blant kvinner med type 1 diabetes, sammenlignet med andre norske kvinner.  Mens internasjonale studier har vist en fortsatt forhøyet risiko, har man visst lite om situasjonen i Norge.

Sammenlignet med norske kvinner uten diabetes viser resultatene at:

Risiko for misdannelser og risiko for spedbarnsdød var doblet. Risiko for dødfødsel var omkring tredoblet, mens det var firedoblet risiko for for tidlig fødsel og femdoblet risiko for svangerskapsforgiftning.  Den samlede risiko for dødfødsel og spedbarnsdød lå i perioden 1999-2004 på 2.2 prosent, sammenlignet med 0.85 prosent blant kvinner uten diabetes.

Eidem og medarbeidere har også studert svangerskapslengde og terminberegning og fant at kvinner med type 1 diabetes oftere enn andre får utsatt fødselsterminen når den beregnes fra ultralydmålinger, sammenlignet med menstruasjonsdato. For vurdering av forløsningstidspunkt hos kvinner med type 1 diabetes kan svangerskapslengde være av stor betydning, og klinikere som følger kvinnene kan ha nytte av å vite at de to metodene ofte gir betydelig forskjell i beregnet lengde. Studien gir ikke grunnlag for å sette den ene metoden fremfor den andre.

Forskningsarbeidet baserer seg på en kobling mellom Medisinsk fødselsregister og Norsk barnediabetesregister, med data fra fødsler i perioden 1985-2004.

I Norge har vi lav risiko for de alvorligste svangerskapsutfallene, derfor er en tredoblet risiko i diabetesgruppen en nokså lav absolutt risiko. Likevel er det all grunn til å holde fokus på en god svangerskapsomsorg for kvinner med type 1 diabetes. Kvinnene trenger alt fra ung alder informasjon om at det er viktig å planlegge svangerskap, slik at de blant annet har god kontroll på blodsukkeret sitt allerede før de blir gravide.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Høiland Stenersen

Publisert 26. mai 2014 14:06 - Sist endret 26. mai 2014 15:26