Disputas: Hans Henrik Odland - Barnekardiologi

Cand.Med. Hans Henrik Odland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Non-invasive assessment of myocardial function in the neonate.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Ivar Sjaastad, Institutt for eksperimentell forskning, Universitetet i Oslo

2. opponent: Professor Drude Merete Fugelseth, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ragnhild Emblem, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Håvard Attramadal, Institutt for kirurgisk forskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ola Didrik Saugstad, Pediatrisk forskningsinstitutt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Ny forståelse av hjertefunksjonsmålinger hos nyfødte

Ny forståelse av hjertets bevegelser kan bidra til å bedre behandlingen av kritisk syke nyfødte og barn med medfødt hjertefeil og hjertesykdom, viser studier av hjertet utført ved Rikshospitalet av forsker og overlege Hans Henrik Odland og medarbeidere. Ved hjelp av ultralydundersøkelse av hjertet kan man påvise avvik i hjertets bevegelsesmønster knyttet til redusert blodsirkulasjon hos kritisk syke barn. Studiene viser hvordan man kan tolke hjertets bevegelsesmønster til å påvise akutt svikt i hjertefunksjonen. Resultatene kan brukes til å avdekke sykdom og planlegge behandling av kritisk syke nyfødte og barn. Nærmere 300 barn opereres hvert år for medfødt hjertesykdom, og det er vesentlig for god behandling at ultralydbildene vurderes korrekt slik at riktige tiltak kan bli iverksatt for å ivareta hjertefunksjonen.

I avhandlingen Non-invasive assessment of myocardial function in the neonate viser forsker og overlege Hans Henrik Odland hvordan man kan forstå hjertets bevegelser ved hjelp av ny ultralydmetodikk. Ved å analysere hjertets bevegelseskomponenter; forflytning, hastighet og akselerasjon, viser man hvordan disse reflekterer ulike komponenter ved hjertefunksjonen, henholdsvis hjertets slagvolum, blodstrøms-hastighet og trykkgenerering i hjertet. I et eksperimentelt dyreforsøk kunne man påvise hvordan høye konsentrasjoner av oksygen i blodet har en negativ virkning på hjertets funksjon hos nyfødte ved hjelp av denne metoden. Dette kan ha betydning for hvordan man behandler kritisk syke nyfødte.

Forståelsesmodellen som foreslås i studien peker på at tallverdiene for hver enkelt komponent av bevegelse i hjertet må håndteres på lik linje med den respektive komponent av hjertefunksjon. Hjertets forflytning øker for eksempel i ulik grad med alder og vekst sammenlignet med trykkgenereringen som forblir konstant. Dette er viktig informasjon å ta med seg når man etablerer normalverdier for hjertefunksjon for barn i vekst.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 13. jan. 2014 13:43 - Sist endret 13. jan. 2014 13:55