Disputas: Janne Røsvik - Demensomsorg

Cand.polit. Janne Røsvik ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Development, evaluation and the effects of the VIPS practice model for the person-centred care of patients with dementia. An intervention study in Norwegian nursing homes.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Eric Carlström, Högskolan Vest, Trollhättan, Sverige

2. opponent: Professor Ingunn Moser, Diakonhjemmet høgskole, Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anners Lerdal, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Øyvind Kirkevold, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Sammendrag

Personer med demens utvikler ofte plagsomme atferdsmessige og psykiatriske symptomer som uro, engstelse, depresjon og vrangforestillinger.  Denne studien viser at pasientenes symptomer ble redusert etter at personalet på sykehjem fikk opplæring i å bruke en nylig utviklet modell for personsentrert omsorg (PCC) sammenlignet med en gruppe pasienter i sykehjem der modellen ikke ble anvendt. Resultatene viste også at modellen, VIPS praksismodell (VPM), hadde best effekt i små avdelinger der det var minst administrativ avstand mellom avdelingslederen og pleierne.

Å behandle atferdsmessige og psykiatriske symptomer med medikamenter kan ha alvorlige bivirkninger og har begrenset effekt hos personer med demens. Denne studien viser at VPM kan være viktigere enn å gi legemidler for å gi personer med demens i sykehjem et bedre liv.

Avhandlingen beskriver utviklingen, evaluering og effekt av VPM. VPM ble prøvd ut i en 9 ukers pilotstudie og finjustert før den i 2011 ble anvendt i en 10 måneders randomisert kontrollert studie der totalt 14 sykehjem med 40 avdelinger og 624 pasienter med demens deltok. Sammenlignet med en kontrollgruppe hadde VPM en signifikant effekt på utbredelsen av atferdsmessige og psykiatriske symptomer hos pasientene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 30. mai 2014 13:37 - Sist endret 30. mai 2014 14:11