Disputas: Per Torger Skretteberg - Kardiovaskulær epidemiologi

Cand.med. Per Torger Skretteberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): HDL-cholesterol, Exercise Blood Pressure and Triglycerides as Predictors of Cardiovascular Disease or Diabetes. Influence of Physical Fitness and Re-examination.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Inger Njølstad, Universitetet i Tromsø, Norge
  2. opponent: Professor Thomas Kahan, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Dag Jacobsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Pål Smith, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Johan Bodegård, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

HDL-kolesterol, arbeidsblodtrykk og serum triglycerider som risikomarkører for hjerte-karsykdom eller diabetes ble undersøkt hos i utgangspunktet friske, middelaldrende menn. Lave nivåer av HDL-kolesterol er assosiert med økt risiko for kransåre-sykdom og annen hjerte-kar sykdom, mens høye nivåer er beskyttende. Våre funn tyder på at  HDL-kolesterol er en like sterk risikomarkør for hjerte-kar sykdom enten man er i god eller dårlig fysisk form.

Høyt blodtrykk målt ved  lav- til moderat fysisk belastning ved sykkeltest er assosiert med økt risiko for hjerte-kar sykdommer. Vi finner at også endring i arbeidsblodtrykket over tid er tett knyttet til risiko for kransåre-sykdom og død. Denne sammenhengen ser ut til å være vesentlig sterkere enn for endringer i vanlig hvile-blodtrykk.

Høye nivåer av fastende serum triglycerider er en risikomarkør for utvikling av diabetes, og sammenhengen endres relativt lite av fysisk form. En reduksjon på mer enn 25 % i fastende serum triglycerider over syv år er assosiert med mer enn halvering av risiko for å utvikle diabetes.

Våre funn indikerer at lave nivåer av HDL-kolesterol, og høye nivåer av serum triglycerider må tas med i risikovurdering for utvikling av henholdsvis hjerte-kar sykdom og diabetes hos middelaldrende menn, også når de er i god fysisk form.

Det bør forskes mer på blodtrykk under arbeidsbelastning, og man bør undersøke om behandlingsmetoder som senker arbeidsblodtrykket kan redusere risiko for hjerte-kar sykdom og død.

Aktuelle doktorgradsarbeid utgår fra Oslo Ischemia Study som er en observasjonsstudie av 2014 menn. Alle 2014 var i alderen 40-59 år og friske da de ble undersøkt første gang ved inklusjon i årene 1972-75. Man har senere kartlagt sykdom og dødelighet ved hjelp av gjentatte undersøkelser, sykehusjournaler og dødsårsaks-registeret. Oppfølgingstiden er opptil 35 år.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 3. sep. 2014 09:25 - Sist endret 8. sep. 2014 06:57