Disputas: Ingvil Krarup Sørbye - Epidemiologi/Obstetrikk

Cand.med. Ingvil Krarup Sørbye ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Length of residence and pregnancy outcomes in women of migrant origin.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Birgitta Essèn, Akademiska sjukhuset,Uppsala, Sverige.
  • 2. opponent: Professor Pål Richard Romundstad, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,Trondheim, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Guttorm Haugen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Førsteamanuensis Bernadette Kumar, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Seniorforsker Siri Vangen, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet.
 

Sammendrag

Andelen av nyfødte i Norge med utenlandsfødte mødre øker. I 2010 utgjorde gruppen en femtedel av alle nyfødte barn. Sjansen for å oppleve for tidlig fødsel, keisersnitt eller at barnet dør i mors liv eller første leveår, er økt blant visse innvandrergrupper, men vi vet lite om hvordan dette endrer seg med botid i Norge.

            I sin avhandling Length of residence and pregnancy outcomes in women of migrant origin viser Ingvil Krarup Sørbye og medarbeidere at innvandrerkvinner med lang botid i Norge ikke hadde lavere risiko for fødselskomplikasjoner sammenlignet med kvinner med kort botid. Dette gjaldt både for tidlig fødsel og keisersnitt. Flere grupper hadde høy sjanse for hastekeisersnitt, slik som somaliske og filippinske kvinner. Sjansen for planlagt keisersnitt derimot, var liten blant tyrkiske, pakistanske, irakiske, polske og vietnamesiske kvinner. Kvinner med lang botid hadde imidlertid større sjanse for planlagt keisersnitt, noe som kan skyldes at flere ønsket keisersnitt samt at flere fikk svangerskapskomplikasjoner. Foster- og spedbarnsdød ble undersøkt blant kvinner med pakistansk bakgrunn. Risikoen for barnet var dobbelt så høy blant både første- og andregenerasjonskvinner sammenlignet med kvinner med norsk bakgrunn. Imidlertid falt dødeligheten i både den pakistanske og norske gruppen i perioden.

            Avhandlingen, som er basert på alle fødte i Norge mellom 1990 og 2009, konkluderer med at tiltak er nødvendig for å redusere bruken av hastekeisersnitt og forebygge sykdom hos mor som øker med botid i Norge, slik som diabetes. Det er viktig at hver innvandrergruppe undersøkes for seg da svangerskaps- og fødselskomplikasjoner varierte mer mellom landgruppene enn mellom innvandrere og ikke-innvandrere.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen.

Publisert 25. nov. 2014 08:23 - Sist endret 25. nov. 2014 08:25